Thông báo thay đổi tên công ty mới nhất năm 2022

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 28/12/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 663 Lượt xem

Thông báo thay đổi tên công ty là thủ tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty trong thời gian gần đây. TBT Việt Nam xin chia sẻ làm rõ một vài thắc mắc cơ bản của bạn đọc qua bài viết. Mong rằng bài viết sẽ đem đến những thông tin bổ ích, giúp Quý vị phần nào hiểu rõ việc thực hiện thủ tục này.

Thay đổi tên công ty là gì?

Để hiểu thế nào là thay đổi tên công ty (bao gồm cả tên công ty), cần phải nắm rõ khái niệm tên doanh nghiệp.

Có thể hiểu một cách khái quát, tên doanh nghiệp là danh xưng được dùng để xác định, nhận dạng so với các doanh nghiệp khác trong một không gian, hoàn cảnh nhất định.

Tên doanh nghiệp sẽ giúp cho việc xác định và định danh cụ thể một doanh nghiệp trở nên thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải có tên gọi riêng, không được trùng, lặp với bất cứ doanh nghiệp nào.Tên gọi của doanh nghiệp hợp lệ so với các quy định của pháp luật về việc đặt tên doanh nghiệp sẽ  được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014, tên của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Bên cạnh đó, khi đặt tên cho doanh nghiệp cần phải lưu ý về quy định đặt tên cho doanh nghiệp tại Điều 38, 39, 40 Luật doanh nghiệp 2014.

Tên của doanh nghiệp phải thể hiện rõ loại hình tổ chức để phân biệt với các doanh nghiệp khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động.

Qua khái niệm trên, có thể hiểu thay đổi tên doanh nghiệp là thay đổi danh xưng của doanh nghiệp, tuy nhiên việc thay đổi vẫn phải đảm bảo các quy định về tên doanh nghiệp được quy đinh tại luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cần lưu ý, việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Cần làm gì sau khi thay đổi tên công ty?

Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những vấn đề trong thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vì vậy sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp cần phải tiến hành các công việc cụ thể sau:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

Với quy định trên, cùng với việc đổi thành công tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi, chỉnh sửa các ấn phẩm, giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu do doanh nghiệp phát hành với tên mới được Cơ quan Đăng ký doanh công nhận, như: Biển quảng cáo, hóa đơn, con dấu, chữ ký số, card visit, phong thư, …

– Thông báo và đăng ký thay đổi thông tin tên giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

– Thông báo tới các đối tác, khách hàng mà doanh nghiệpđã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hay cung cấp dịch vụ.

– Thông báo và nộp hồ sơ đính chính lại thông tin tên chủ sở hữu trên các giấy tờ có đăng ký thông tin chủ sở hữu là doanh nghiệp.

Mục đích thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Thứ nhất: Mục đích của việc thông báo thay đổi tên công ty đối với cơ quan Đăng ký kinh doanh:

Việc thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với cơ quan Đăng ký kinh doanh nhằm giúp cho cơ quan đó biết đến việc thay đổi tên của doanh nghiệp.

Từ đó, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ có thể nắm bắt một cách dễ dàng và chính xác nhất việc thay đổi. Đồng thời, dữ liệu trong hệ thống quản lý doanh nghiệp của các cơ quan có thẩm quyền quản lý có liên quan khác (như cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội,…) sẽ được cập nhật kịp thời và thống nhất.

Thứ hai: Mục đích của việc thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với các đối tác và khách hàng: Việc thông báo đến những đối tượng này nhằm

+  Đảm bảo uy tín, thanh danh của doanh nghiệp

+ Tránh gây ra những mâu thuẫn, bất đồng trong kinh doanh.

+ Đồng thời giúp đối tác hay khách hàng cập nhật được những thông tin mới và chính xác nhất về doanh nghiệp mà mình đã hợp tác ký kết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đối tác và khách hàng.

Thứ ba: Mục đích của việc thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với các ngân hàng nơi mà doanh nghiệp mở tài khoản, xác lập giao dịch; cơ quan có thẩm quyền quản lý quyền sở hữu tài sản. Việc thông báo đến những đối tượng này nhằm giúp cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thông suốt và thuận tiện.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Hiện nay mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất được soạn theo mẫu tại Phụ lục II-1 Theo Thông tư 02/2019-TT/BKHĐT.

Dưới đây sẽ là một mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp trong loại hình công ty TNHH.

CÔNG TY TNHH…
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày …, tháng …, năm …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …. ………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………….. ………………………………………………

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ……………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                    □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp            □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………..…………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …. ………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: . ………………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………..………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

………………………………………………… ………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):    …………..

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): …………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Tham khảo thêm về :

->>>> thành lập công ty cổ phần

->>>> thành lập công ty tnhh