Thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế mới nhất

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 07/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 774 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khi cần tham khảo thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế, Quý vị hãy tham khảo ngay bài viết của TBT Việt Nam hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ tư vấn 1900 6560.

Tăng vốn điều lệ là gì?

Tăng vốn điều lệ là việc doanh nghiệp thực hiện nâng tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần so với trước đây.

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và các phương thức khác nhau đối với từng doanh nghiệp nhưng về cơ bản cũng làm tăng tống số vốn điều lệ so đăng kí trước đây.

Có bắt buộc phải thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế không?

Việc tăng hay giảm vốn điều lệ là thực hiện thay đổi nội dung đăng kí thành lập doanh nghiệp. Cụ thể thì việc thay đổi vốn điều lệ đã được quy định tại khoản 3 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015, hướng dẫn cho trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh tại điều 32, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo điều 53 về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế, Nghị định 78/2015/NĐ-CP: trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.Phòng Đăng ký kinh doanh  sau khi nhận thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Như vậy, Luật không bắt buộc doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ phải thông báo với cơ quan thuế mà chỉ cần thông báo thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế theo mẫu II-1 ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                    ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp            □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

  1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):…………………………

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): …………………

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có               □ Không

Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………….

Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………….

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: …………………………………………………………………….

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số
  1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9.

(Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

Hướng dẫn soạn thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Với mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế như trên, cách soạn thảo như sau:

Thứ nhất: Phần thông tin cơ bản về doanh nghiệp, căn cứ theo những thông tin cơ bản đã đăng kí trước đó và thông tin trong Giấy đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện kê khai chính xác và trung thực.

Thứ hai: Phần thay đổi vốn điều lệ vốn góp, quý khách hàng lưu ý thông tin sau đây:

+ Vốn điều lệ công ty trước và sau điều chỉnh

+ Tùy thuộc vào nhu cầu mà quý khách quyết định có/ không thể hiện giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Thời điểm tăng vốn điều lệ

+ Mệnh giá cổ phần.

Tham khảo thêm về :

->>>>> tăng vốn điều lệ công ty

->>>>> thành lập chi nhánh công ty

5/5 - (5 bình chọn)