Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 26/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 211 Lượt xem
5/5 - (10 bình chọn)

Không ít trường hợp thực tế vì lý do cá nhân không thể tự mình giải quyết các công việc của bản thân nên mong muốn ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình. Tuy nhiên, có phải trường hợp nào cũng được ủy quyền giải quyết công việc? Giấy ủy quyền giải quyết công việc như thế nào? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài viết Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc này nhé!

Giấy ủy quyền giải quyết công việc là gì?

Giấy ủy quyền giải quyết công việc là một hình thức của hợp đồng ủy quyền, theo đó, là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Về thời hạn giấy ủy quyền, theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn ủy quyền sẽ do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật cũng không có quy định thì Giấy ủy quyền sẽ có hiệu lực là 01 năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền. Khi lập Giấy ủy quyền, các bên cần ghi rõ thời hạn ủy quyên để tránh tranh chấp xảy ra.

Trường hợp nào không được ủy quyền giải quyết công việc?

Thông thường, việc ủy quyền giải quyết công việc có thể theo thỏa thuận giữa các bên (bên được ủy quyền và bên ủy quyền). Tuy nhiên, khi làm các thủ tục tại cơ quan nhà nước, việc ủy quyền có thể phải thực hiện theo các quy định pháp luật cụ thể hoặc không được ủy quyền.

Các trường hợp không được ủy quyền theo quy định pháp luật như:

– Đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn (theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP)

– Ly hôn (khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015);

– Công chứng di chúc (khoản 1 Điều 56 Luật Công chứng 2014);

– Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009);

– Đăng ký nhận cha, mẹ, con (Điều 25 Luật Hộ tịch 2014);

– Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng…

Nội dung của Giấy ủy quyền giải quyết công việc

– Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Tên loại giấy tờ: được viết in hoa chữ đậm gồm: Giấy ủy quyền + công việc muốn ủy quyền.

– Trong Giấy ủy quyền có thể có căn cứ hoặc không. Trường hợp có căn cứ thì phải liên quan đến nội dung công việc ủy quyền.

– Thông tin cá nhân các bên ủy quyền bao gồm các nội dung: Họ và tên, năm sinh, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

– Nội dung ủy quyền: Trình bày toàn bộ nội dung công việc ủy quyền, và phải ghi rõ có giá trị từ ngày …đến ngày… của giấy ủy quyền.

– Nơi nhận và Chữ ký của người ủy quyền.

Để giúp Quý vị hiểu hơn về cách soạn và nội dung của giấy ủy quyền giải quyết công việc, trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ về Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Quý vị có thể tham khảo Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc dưới đây:

+ Mẫu số 1 – Mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ …………………………………………………………………..…;

Căn cứ …………………………………………………………………..;

…… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Số CMND: …….  cấp ngày: ………………….  nơi cấp: …………

Quốc tịch: ……………………………………………………………

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Số CMND: …………….  cấp ngày: ………………..  nơi cấp: ……………

Quốc tịch: …………………………………………………………

  1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

  1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Tải (Download) Mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân

+ Mẫu số 2 – Mẫu giấy ủy quyền công ty sang cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/bà: …………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của: Công ty …………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………….………………………………

Nơi cấp: …………………………………..………………………………………

Ngày cấp: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A sẽ ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

Việc giao kết giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộc

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này

Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giấy và ký vào giấy ủy quyền này

Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

……….., ngày … tháng … năm …

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

Tải (Download) Mẫu giấy ủy quyền công ty sang cá nhân

5/5 - (10 bình chọn)