Giới thiệu

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 15/06/2020 |
  • 312 Lượt xem

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam), trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập ngày 25/03/2003 theo Quyết định số 356/QĐ – BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, là đầu mối quốc gia thực hiện việc hỏi đáp và thông báo về các văn bản Pháp quy kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Quy trình đánh giá sự phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

1.Chức năng

 – Thực hiện nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Việt Nam trong việc thực thi các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT; giúp Ban liên ngành TBT thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

– Vận hành Cổng Thông tin TBT Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

– Hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về TBT nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam ở thị trường trong nước và nước ngoài.

2. Nhiệm vụ

– Điểm TBT quốc gia là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng thông báo cho quốc tế về các biện pháp TBT và các thông báo khác của Việt Nam liên quan đến TBT theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điểm TBT quốc gia có trách nhiệm giúp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ: Thống nhất quản lý hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT; Thông báo, thông tin về TBT cho các tổ chức nước ngoài, quốc tế đáp ứng những quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tập hợp, tiếp nhận, chuẩn bị và cung cấp thông tin cảnh báo cho các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan địa phương có liên quan về các biện pháp TBT của nước ngoài; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT ở Việt Nam; Chủ trì tham gia đàm phán và triển khai các cam kết về TBT; Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường nguồn lực cho Mạng lưới TBT Việt Nam; Đầu mối thực hiện các nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Ban liên ngành TBT thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

– Điểm TBT của Bộ có nhiệm vụ giúp các Bộ thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát và gửi cho Điểm TBT quốc gia danh mục các văn bản liên quan đến biện pháp TBT; Thống nhất thông tin với các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, các Điểm TBT của Bộ khác trong Mạng lưới TBT Việt Nam; Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nghiên cứu các biện pháp TBT của nước ngoài; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT; Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai hoạt động TBT theo đề xuất từ Điểm TBT quốc gia.

– Điểm TBT của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ: Phối hợp với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương bảo đảm việc xử lý các thông tin TBT; Chủ động rà soát, tổng hợp và gửi Điểm TBT quốc gia các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn, tư vấn cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương về các biện pháp TBT của nước ngoài.

3.Cơ cấu tổ chức

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của quốc gia (sau đây gọi tắt là Điểm TBT quốc gia), cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các bộ (sau đây gọi tắt là Điểm TBT của bộ) và cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương.

–  Hoạt động TBT cấp quốc gia thực hiện thông qua Điểm TBT quốc gia là Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

–  Hoạt động TBT cấp Bộ thực hiện thông qua các Điểm TBT của bộ là cơ quan được chỉ định thực hiện nhiệm vụ về TBT của các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế.

–  Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
 

Số: 356/QĐ-BKHCN

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

– Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

– Căn cứ Quyết định số 160/QĐ ngày 22/5/1984 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

– Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1358/CP-TCQT ngày 30/10/2002 về việc giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập một đầu mối và tổ chức hoạt động Điểm hỏi đáp quốc gia và Thông báo quốc gia về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại;
Theo đề nghị của Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam WTO/TBT Notification Authority and Enquiry Point.

Điều 2. Văn phòng TBT Việt Nam là đầu mối Quốc gia về thực hiện việc hỏi đáp và thông báo các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng có liên quan tới vấn đề hàng rào kỹ thuật đối với thương mại.

Văn phòng TBT Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước. Biên chế của Văn phòng được cân đối trong tổng biên chế được giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 4
– Lưu VP, Vụ TCCBKH

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Hoàng Văn Phong