Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

 • Tác giả: Ngọc Lan |
 • Cập nhật: 11/12/2021 |
 • Biểu mẫu |
 • 819 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Để hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp nhanh chóng, TBT Việt Nam thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham khảo:

Vốn điều lệ doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 29, điều 4, Luật doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty.

Khi nào cần thay đổi vốn điều lệ?

Trước khi đi sâu vào thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp, TBT xin làm rõ những trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục này.

Vấn đề thay đổi vốn điều lệ được đặt ra với các loại hình công ty khác nhau, có nhứng trường hợp nhất định thì công ty phải thực hiện tăng giảm vốn điều lệ Thứ nhất: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH 1 thành viên)

– Trường hợp giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty theo quy định; Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Trường hợp tăng vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức lại doanh nghiệp.

Thứ hai: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) :

– Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn góp của thành viên;

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Giảm vốn điều lệ :

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp theo quy định

Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Thứ ba: Thay đổi vốn điều lệ với Công ty cổ phần:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Thứ tư: Đối với công ty hợp danh

– Thành viên góp vốn bị khai trừ;

– Thành viên rút vốn;

– Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên;

– Tiếp nhận thành viên mới.

Mẫu Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

CÔNG TY ………………..

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Số: …………/TB-…………..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………

 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………….. cấp ngày …..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………….
 2. Sinh ngày: ……………………………….. Dân tộc: ………………….. Giới tính: …………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

CMND số …………………………….. Do Công an …………………….. cấp ngày …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

 1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty
 2. a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký: ………………………………………………………………….
 3. b) Vốn điều lệ thay đổi: ………………………………………………………………………………..
 4. c) Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………………………….
 5. d) Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………..

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;

 

………., ngày……tháng……năm…..

Kèm theo thông báo:

– ……………………………….

– ……………………………….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hướng dẫn soạn Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

– Về thông tin về doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, quý khách hàng kê khai thông tin cụ thể và đầy đủ căn cứ theo các thông tin liên quan đên doanh nghiệp.

– Về phần đăng kí thay đổi nội dung kinh doanh

+ Về vốn đầu tư điều lệ đã đăng kí: doanh nghiệp kê khai số vốn điều lệ theo đăng kí trước đó.

+ Về vốn điều lệ thay đổi: doanh nghiệp kê khai số tổng số vốn điều lệ sau khi thực hiện thay đổi

+ Thời điểm thay đổi được căn cứ theo thời gian đăng kí thay đổi vốn điều lệ

+ Hình thức thay đổi vốn điều lệ: tùy thuộc trường hợp thực tế mà doanh nghiệp kê khai tăng hay giảm vốn.

Nếu còn thắc mắc về nội dung thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp, để được giải đáp nhanh, Quý vị vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560.

Tham khảo thêm về :

->>>>> mẫu điều lệ công ty tnhh

->>>>> mẫu điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)