Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty năm 2024

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1232 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Việc thành lập chi nhánh công ty là quyết định quan trọng, đòi hỏi sự nhất trí của các thành viên, chủ sở hữu công ty. TBT Việt Nam cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty để Quý độc giả tham khảo trong bài viết:

Chi nhánh công ty TNHH là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Công ty TNHH (MTV và HTV) là loại hình công ty có tư cách pháp nhân theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, vì vậy có thể hiểu chi nhánh công ty TNHH là đơn vị phụ thuộc của công ty, trong đó chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, một điều cần lưu ý là chi nhánh của công ty TNHH không có tư cách pháp nhân,

Chức năng của chi nhánh công ty TNHH?

Chi nhánh công ty TNHH có thể được coi như những cánh tay đắc lực, nhằm cung cấp, kết nối, quảng bá thương hiệu và chất lượng dịch vụ của công ty ở những thị trường tiềm năng trên mọi vùng, miền, ở trong và ngoài nước.

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty TNHH được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền, được hoạt động kinh doanh những ngành, nghề thuộc phạm vi hoạt động của công ty TNHH

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH

1/ Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, phát triển và đầu tư của Công ty

Hội đồng thành viên Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh công ty TNHH …

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………<%Fp>

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

2/ Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH …

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, phát triển và đầu tư của Công ty

Chủ tịch Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh công ty TNHH …

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH bao gồm:

– Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Những thắc mắc khác về mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty Quý vị chưa được giải đáp, hãy liên hệ Luật Hoàng Phi theo số 1900 6560 để được tư vấn.

Tham khảo thêm về :

->>>>>> thay đổi tên công ty

5/5 - (5 bình chọn)