Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 916 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

TBT Việt Nam gửi tới bạn đọc mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất để bạn đọc tham khảo qua bài viết này. Mời Quý vị theo dõi:

Cần thông báo cho đơn vị nào khi thay đổi tên công ty ?

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ”.

Như vậy , đối với doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty thì cần thông báo cho đơn vị là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho mình.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư, kể từ ngày 15/1/2016 , khi thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp phải dùng mẫu Phụ lục II.1. Hiện nay, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sử dụng mẫu trên hoặc sai lệch bằng các mẫu không chính thống khác . Nắm bắt tình hình đó , chúng tôi xin phép trình bày mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới chính xác nhất như sau:

CÔNG TY TNHH CAO SU

CÔNG DANH

——–

Số: …/TB-2020

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CAO SU CÔNG DANH

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0500447325

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khaivào trang tương ứng vớ� nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH SX&TM CÔNG DANH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có): CONG DANH SX&TM COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): SX& TM CONG DANH CO., LTD

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT Tên ngành Mã ngành

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

NGUYỄN VĂN DUYÊN

 

Hướng dẫn soạn mẫu thông báo thay đổi tên công ty

Trong quá trình soạn thảo mẫu, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

+ Đảm bảo thể thức văn bản đúng quy định , ngôn ngữ sử dụng trong mẫu thông báo cần đảm bảo tính nghiêm túc và tính phổ thông.

+ Phần Kính gửi sẽ là kính gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+ Nội dung thay đổi tên công ty cần soạn thảo rõ các thông tin thay đổi từ tên công ty cũ đến tên công ty mới, tên giao dịch, tên tiếng Anh,  tên viết tắt, địa chỉ, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Nội dung thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (không bắt buộc nếu doanh nghiệp không có thông báo thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp), tùy thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn nội dung thay đổi đã được cụ thể hóa tại mẫu phụ lục II.1 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT nhưng phải ghi chính xác và đầy đủ những thông tin theo mục đó.

Tham khảo thêm mẫu quyết định thay đổi tên công ty

Công ty Cổ phần ….

 

 

Số …/…/QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

…….., ngày ….  tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi tên công ty

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …… đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/…. về việc thay đổi tên của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi tên Công ty cổ phần … thành:

– Tên doanh nghiệp viết bằng Tiếng Việt: …………………………………………………….

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết tắt:………………………………………………………………………..

Sửa đổi điều 2 của điều lệ Công ty cổ phần …………………. như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng Tiếng Việt:………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết tắt:………………………………………………………………………..

Điều 2: Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu:

TM. Đại Hội đồng cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định.

Trong quá trình soạn mẫu thông báo thay đổi tên công ty hoặc soạn thành phần giấy tờ khác trong hồ sơ thay đổi tên công ty, Quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi theo tổng đài 1900 6560 để được tư vấn.

Tham khảo thêm về dịch vụ khác :

->>>>  thay đổi địa chỉ công ty

->>>>  thành lập chi nhánh công ty

5/5 - (5 bình chọn)