Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty năm 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 1119 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty là gì?

Có thể thấy, hợp đồng góp vốn thành lập công ty chính là một dạng của hợp đồng hợp tác.

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 504 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “ Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”.

Như vậy, hợp đồng góp vốn thành lập công ty là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thành lập công ty, cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm.

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty có phải công chứng không?

Ở đây, ta xác định hợp đồng góp vốn thành lập công ty là một dạng hợp đồng hợp tác nên theo quy định của pháp luật dân sự thì hợp đồng này cần phải lập thành văn bản nhưng không bắt buộc công chứng hoặc chứng thực.

Bởi việc công chứng hoặc chứng thực đối với hợp đồng hợp tác nói chung cũng như hợp đồng góp vốn thành lập công ty nói riêng còn phụ thuộc vào nhu cầu hai bên khi lựa chọn hình thức bằng văn bản và đặc biệt là loại tài sản góp vốn.

Ví dụ: Nếu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì khi làm hợp đồng góp vốn thành lập công ty phải có công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại  khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên…

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm , ngày  …      tháng  …    năm 20…

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …./…./……………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……….. cấp ngày……/……/…… tại……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…./…./……………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………… cấp ngày ……/……/…… tại…………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn thành lập công ty và cam kết thực hiện các điều khoản sau đây:

Điều 1. Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A ……………………………………………

Điều 2. Giá trị góp vốn

Giá trị tài sản góp vốn được hai bên thỏa thuận cùng thống nhất là: ………………..

Điều 3. Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn quy định tại Điều 01 trên được tính kể từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm …

Điều 4. Mục đích góp vốn

Mục đích góp vốn là để thực hiện: ………………………………………………….

Điều 5. Bảo mật thông tin

Lệ phí cung chứng Hợp đồng này do bên ……………………. chịu trách nhiệm nộp.

Điều 6. Phương thức các bên giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp, các bên tiến hành thương lượng giải quyết trên cơ sở tôn trọng các quyền lợi của nhau, trường hợp tranh chấp phát sinh đó không thể tự thương lượng giải quyết được, thì một trong hai bên trên hợp đồng có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Điều 7. Cam đoan của các bên khi thực hiện hợp đồng

– Bên A cam đoan thực hiện các nội dung sau đây:

+ Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

+ Tài sản góp vốn không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

+ Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

+ Các cam đoan khác …………………………………………………………………………..

– Bên B cam đoan thực hiện các nội dung sau đây:

+ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

+ Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

+ Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

+  Các cam đoan khác ……………………………………………………………………………

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ …bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn hợp đồng góp vốn thành lập công ty

– Về phần thông tin của các bên tham gia góp vốn thành lập công ty

Cần đảm bảo các thông tin như phần mẫu đơn trên,bao gồm các thông tin của bên góp vốn và bên nhận góp vốn (các bên có thể là cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp).

– Phần nội dung các điều khoản của hợp đồng

Cần đảm bảo các điều khoản về:

+ Tài sản góp vốn;

+ Giá trị tài sản góp vốn;

+ Thời hạn góp vốn;

+ Mục đích góp vốn;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào hợp đồng, các cam kết thực hiện hợp đồng;

+ Phương thức giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hợp đồng;

+ Hiệu lực hợp đồng.

– Phần ký kết hợp đồng

Các bên đọc kỹ các nội dung điều khoản đã thỏa thuận, thống nhất trong hợp đồng góp vốn thành lập công ty, nếu không có vấn đề gì cần bổ sung thì đại diện các bên ký tên, đóng dấu xác nhận hợp đồng. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn soạn thảo hợp đồng liên hệ đến Công Ty Luật hoàng Phi 1900.6557.

5/5 - (5 bình chọn)