Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 138 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong cuộc sống đảng viên là những cá nhân ưu tú có quá trình học tập và rèn luyện không ngừng. Đối với mỗi cá nhân được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao với cá nhân, gia đình. Bên cạnh đó khi đã là đảng viên các chủ thể vẫn không ngừng rèn luyện và phấn đấu. Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là một trong những nội dung để đảng viên cam kết thực hiện nghiêm túc quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là gì

Cũng như những bản cam kết khác bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là văn bản hành chính của chủ thể đặc biệt là đảng viên trong quá trình cam kết về việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bản thân đảng viên trong năm. Quá trình tu dưỡng rèn luyện được cam kết cụ thể bằng văn bản để có căn cứ đáng giá đối với đảng viên của chi bộ.

Bên cạnh đó theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cũng được xem là căn cứ dể đơn vị, lãnh đạo nơi cán bộ, Đảng viên sinh hoạt và công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như là cơ sở, căn cứ để xét kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

Nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên hiện nay cần đầy đủ yêu cầu 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.

Đối với phần mở đầu gồm các thông tin về chi bộ và đảng cộng sản Việt Nam, tên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu; Ngày, tháng, năm thực hiện bản cam kết;

Phần nội dung: Các thông tin cá nhân của đảng viên như họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, chức vụ, nơi sinh hoạt; thông tin cam kết.

Phần kết thúc.

Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cần được trình bày cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Qua nội dung bản cam kết, Đảng viên sẽ cam kết tu dưỡng và có động lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tư tưởng chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, trở thành các Đảng viên ưu tú. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho các đảng viên đang đứng trước các nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đấu rèn luyện về đạo đức và chuyên môn. Bản cam kết là những mục tiêu được đặt ra để Đảng viên theo đó mà làm theo. Đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Hiện nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 2952-CV/BTCTW về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng. Cụ thể để thống nhất trong việc kê bản cam kết tu dưỡng hằng năm, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành cụ thể Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu như sau:

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

– Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị ………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (1) ………

4. Về tổ chức kỷ luật …………….

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (nếu có) ……….

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2) ….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ (3)                                       NGƯỜI CAM KẾT

   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 01, 02, 03, 04 cho phù hợp.

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

Hướng dẫn viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Để giúp các độc giả quan tâm theo dõi thì chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể nội dung khi viết bản cam bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu:

– Về tư tưởng chính trị:

Là đảng viên bản thân luôn xác định tư tưởng chính trị rõ ràng, luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Bản thân xác định không ngừng rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Có ý thức trách nhiệm giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

Luôn chấp hành Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

– Về tổ chức kỷ luật:

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

– Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu. Nếu trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết vấn đề còn điều gì mà bạn đọc thắc mắc hay quan tâm bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ.

5/5 - (6 bình chọn)