Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 4957 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc?

A. Một cuộc cách mạng vô sản.

B. Một cuộc cách mạng tư sản.

C. Một cuộc cách mạng cung đình.

D. Một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

Đáp án đúng B.

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản bởi cuộc duy tân này được thực hiện trên tất cả các mặt về chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục đưa nước Nhật phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Thứ nhất: Cách mạng tư sản có đặc điểm:

– Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

– Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

– Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai: Đối chiếu với cuộc Duy tân Minh trị:

Do những hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ, phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 01-1868, Sô-gun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

Từ đó, nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Có thể thấy cuộc Duy tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Như vậy, cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

5/5 - (5 bình chọn)