Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 29/06/2023 |
  • Giáo dục |
  • 333 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Câu hỏi: Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là?

A. Sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung.

B. Tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành.

C. Sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận.

D. Các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng.

Đáp án đúng D.

Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng, cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành tổng thể nền kinh tế.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Cơ cấu kinh tế là tập hợp các bộ phận hợp thành tổng thể nền kinh tế và mối tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận hợp thành so với tổng thể. Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là: Tổng thể của các bộ phận (thành phần) hợp thành; Các mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định.

5/5 - (7 bình chọn)