Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4873 Lượt xem
5/5 - (2 bình chọn)

Câu hỏi:

Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là?

A. Xuất nhập bào

B. Khuếch tán trực tiếp

C. Vận chuyển chủ động

D. Vận chuyển thụ động

Đáp án đúng A.

Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là xuất nhập bào, vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều gradient nồng độ) và tiêu tốn năng lượng.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

– Khái niệm vận chuyển chủ động:

Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều gradient nồng độ) và tiêu tốn năng lượng.

Trên màng tế bào có các bơm có bản chất là protein xuyên màng ứng với các chất cần vận chuyển, năng lượng được sử dụng là ATP.

Ví dụ: Hoạt động bơm của natri – kali: một nhóm phốt phat ccủa ATP được gắn vào bơm làm biến đổi cấu hình của protein và làm cho phân tử protein liên kết và đẩy 3 NA+ ra ngoài và đưa 2 K+ vào trong tế bào.

Bơm natri – kali đóng vai tròn quan trọng trong việc hình thành điện thế nghỉ của tế bào noron thần kinh.

Các bơm vận chuyển chủ động còn có vai trò trong việc hình thành sự co cơ giúp ta vận động, trong quá trình tái hấp thụ một số chất ở thận, trong vận chuyển đường glucozo vào trong tế bào.

– Nhập bào: là phương thức đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách làm biến dạng màng sinh chất. Nhập bào gồm 2 loại:

+ Thực bào: là phương thức các tế bào động vật “ăn” các loại thức ăn có kích thước lớn như vi khuẩn, mảnh vỡ tế bào…

Diễn biến: Màng tế bào lõm vào bọc lấy thức ăn => tạo thành bóng nhập bào => đưa thức ăn vào trong tế bào => lizozim và enzim có tác dụng tiêu hóa thức ăn.

+ Ẩm bào: là phương thức vận chuyển các giọt dịch vào trong tế bào.

– Xuất bào: là phương thức đưa các chất ra bên ngoài tế bào bằng cách làm biến dạng màng sinh chất.

Trong hiện tượng xuất bào, té bào bài xuất ra ngoài các chất hoặc phần tử bằng cách hình thành các bóng xuất bào, các bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến đổi và bài xuất các chất hoặc phần tử râ ngoài. Bằng cách xuất bào, các protein và các đại phân tử được đưa ra khỏi tế bào.

5/5 - (2 bình chọn)