Công tác dân vận là trách nhiệm của tổ chức nào?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 371 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Dân vận là gì?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Công tác dân vận luôn luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.”

Và Để làm dân vận tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc thêm: “Những người phụ trách dân vận cần phải vắt óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”. 

Công tác dân vận là gì?

Công tác dân vận là công việc của cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể được nhà nước tin cậy giao phó thực hiện các nhiệm vụ như tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu được vấn đề, luôn giám sát quá trình thực hiện để nắm bắt được vấn đề nằm ở đâu, sát cánh cùng nhân dân trong công tác được giao phó…

Nhiệm vụ của công tác dân vận

Công tác dân vận mang vai trò hết sức quan trọng với sự phát triển của cả một dân tộc, một đất nước. Bởi công tác Dân vận kém thì việc gì cũng kém còn Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận tốt thì giữa Đảng nhà nước và nhân dân mới có sự gắn kết, bền chặt, đồng lòng cùng chí hướng, đất nước mới giàu mạnh, phát triển được.

Để công tác dân vận thành công thì người thực hiện công tác dân vận phải luôn chú trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên kịp thời, ban dân vận phải biết lắng nghe, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời mỗi người thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận hay trong các hoạt động ứng xử, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thì tất cả những người có chức trách nhiệm vụ cần thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, tôn trọng, hiểu biết, chia sẻ…thì dân vận sẽ ngày càng khéo, sự đồng thuận ủng hộ chính quyền sẽ ngày càng cao.

Vai trò của công tác dân vận

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị (bao gồm: Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội), của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang.

– Các cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị ở địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Theo đó, Công tác Dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả. Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường cải cách hành chính, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nạo, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn phát huy vai trò là nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Công tác dân vận là trách nhiệm của tổ chức nào?

Công tác dân vận là công tác cần có sự lãnh đạo và giúp sức của người dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Những tập thể, cá nhân, phương thức và cơ chế thực hiện công tác dân vận của các tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Để công tác dân vận được hiệu quả thì cần có những đánh giá khách quan về kết quả công tác dân vận của các đơn vị nhằm chỉ ra những mặt tốt và chưa tốt để cải thiện.

Để công tác dân vận có hiệu quả cần làm gì?

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đối với công tác dân vận.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Xác định nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận phù hợp với từng đối tượng cấp ủy và tổ chức đảng, của cơ quan, của đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của ngành, thiết thực đóng góp vào công tác dân vận trên phạm vi cả nước.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trách nhiệm vận động nhân dân.

Đổi mới lề lối làm việc, chú trọng thái độ đúng mực khi phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai các quy định cụ thể về quy trình thực hiện nhiệm vụ, theo phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, trong đó, thủ trưởng cơ quan, đoan vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Công tác dân vận là trách nhiệm của tổ chức nào? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

5/5 - (6 bình chọn)