Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1797 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Đoàn viên là gì?

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành
mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết
nạp vào Đoàn.
Việc kết nạp thanh niên vào Đoàn được tiến hành theo các bước và thủ tục sau:
– Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được một trong các tập thể, cá nhân sau đây giới thiệu và bảo đảm:
+ Một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng.
+ Tập thể Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nếu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).
+ Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên Việt Nam (nếu là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam).
+ Tập thể chi đội (nếu là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).
– Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai (1/2) tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thì phải xét và quyết định kết nạp từng người một.
– Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viên
cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.

Tổ chức cơ sở của đoàn là gì?

Tổ chức cơ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm các chi đoàn và các đội đội viên. Mỗi chi đoàn là một tổ chức cơ sở của Đoàn, có nhiệm vụ chăm lo cho đội viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường văn hoá, giáo dục chính trị, đội hình, nâng cao sức khỏe và kỹ năng cho đội viên.

Các đội đội viên là những nhóm thành viên trực thuộc các chi đoàn, bao gồm các thanh niên có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi. Các đội đội viên cũng có nhiệm vụ tương tự như chi đoàn, tuy nhiên được thiết lập để phù hợp với độ tuổi của các thành viên.

Một chi đoàn thường có từ 15 đến 30 đội viên, và được quản lý bởi một lãnh đạo trẻ tuổi, gọi là Bí thư chi đoàn. Bí thư chi đoàn là người đứng đầu và có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của chi đoàn, đảm bảo sự phát triển về mặt tinh thần, đạo đức và kiến thức của các đội viên.

Các hoạt động của chi đoàn và đội đội viên bao gồm đánh giá, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng tinh thần, kỹ năng và năng lực của các đội viên. Các hoạt động này được tổ chức thông qua các cuộc họp thường kỳ của chi đoàn và đội đội viên, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi, trò chơi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động xã hội khác.

Tổ chức cơ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nơi mà các thanh niên có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, giao lưu và thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Tổ chức cơ sở là một phần quan trọng trong cấu trúc của Đoàn, giúp thúc đẩy sự phát triển và tăng cường vai trò của thanh niên trong xã hội.

Hệ thống tổ chức Đoàn gồm mấy cấp?

Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:
– Cấp Trung ương.
– Cấp tỉnh và tương đương.
– Cấp huyện và tương đương.
– Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.
Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn.

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

Đoàn viên có 3 nhiệm vụ đó là:
– Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
– Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp
đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. 

Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Tại đây, các đại biểu đại diện cho các cấp Đoàn trong cả nước cùng thảo luận và đưa ra các quyết sách quan trọng để định hướng phát triển của Đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là bài viết liên quan đến Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? trong chuyên mục Là gì? được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website tbtvn.org để có thêm thông tin chi tiết.

5/5 - (6 bình chọn)