Giáo trình Luật hình sự Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1172 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Lời Giới thiệu Giáo trình Luật hình sự

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (toàn tập) được biên soạn lần đầu năm 2000 trên cơ sở kế thừa, phát triển các giáo trình luật hình sự của nhà trường được ấn hành từ năm 1992 và đều do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên. Giáo trình này đã được in lại nhiều lần.

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm 2018.

Trước tình hình đó, tập thể tác giả đã tổng ra soát lại toàn bộ giáo trình về nội dung khoa học cũng như vậy hình thức thể hiện. Trên cơ sở rà soát này, các tác giả đã chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Giáo trình Luật hình sự Việt Nam cho phù hợp với nội dung của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội được tái bản cố chỉnh lý lần này gồm ba quyển: Quyển một về phần chung; Quyển hai và Quyển ba về phần các tội phạm. Các chương trình của giáo trình về cơ bản vẫn giữ kết cấu như các lần in trước đây, cụ thể:

– Về nội dung, ở các chương phần chung giáo trình được kết cấu theo các vấn đề và ở các trường về phần tội phạm, giáo trình được kết cấu theo nhóm các tội phạm (các chương trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự).

– Vậy giải thích, giáo trình đảm bảo kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Tuy nhiên, với yêu cầu của chương trình đào tạo luật ở bậc đại học, sự giải thích trong giáo trình cũng có mức độ nhất định. Mặt khác, nhiều vấn đề trong bộ luật cần phải được sự giải thích chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Về cách trình bày, các tác giả lưu ý bạn đọc về các định nghĩa khái niệm dưới hình thức in nghiêng. Các chữ viết tắt, các thuật ngữ được sử dụng thống nhất ở tất cả chương, mục giáo trình.

Với sự tham gia biên soạn của các giảng viên có kinh nghiệm, hy vọng rằng giáo trình này sẽ đáp ứng được sự mong đợi của bạn đọc. Trường Đại học Luật Hà Nội xin trân trọng giới thiệu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam và rất mong nhận được những ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc để giáo trình này ngày càng hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin tập thể tác giả Giáo trình Luật hình sự

Cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Trường Đại học Luật Hà Nội) do tập thể các tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Tập thể tác giả:

1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

2. GS.TS. Lê Thị Sơn

3. Hoàng Văn Hùng

4. Trần Văn Dũng

5. Nguyễn Tuyết Mai

6. PGS.TS. Trương Quang Vinh

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam

Phần chung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự

I. Khái niệm luật hình sự

II. Nhiệm vụ chức năng của luật hình sự

III. Nguyên tắc của luật hình sự

IV. Khoa học luật hình sự

Chương II: Nguồn của Luật Hình sự

I. Khái niệm

II. Hiệu lực của luật hình sự-những nguyên tắc chung

III. Bộ luật hình sự-hiệu lực, cấu tạo và vấn đề giải thích pháp luật

Chương III: Tội phạm

I. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự

II. Phân loại tội phạm

III. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Chương IV: Các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm

I. Các yếu tố của tội phạm

II. Cấu thành tội phạm

III. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm

Chương V: Khách thể của tội phạm

I. Khái niệm khách thể của tội phạm

II. Các loại khách thể của tội phạm

III. Đối tượng tác động của tội phạm

Chương VI: Mặt khách quan của tội phạm

I. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm

II. Hành vi khách quan

III. Hậu quả thiệt hại

IV. Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự

V. Các biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm

Chương VII: Chủ thể của tội phạm

I. Khái niệm chủ thể của tội phạm

II. Năng lực trách nhiệm hình sự

III. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

IV. Chủ thể đặc biệt của tội phạm

V. Vấn đề nhân thân của người phạm tội trong luật hình sự

Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạm

I. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm

II. Lỗi

III. Động cơ phạm tội và mục đích phạm tội

IV. Sai lầm trong luật hình sự

Chương IX: Tội phạm hoàn thành, phạm tội chưa đạt và chuẩn bị phạm tội

I. Tội phạm hoàn thành

II. Phạm tội chưa đạt

III. Chuẩn bị phạm tội

IV. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Chương X: Đồng phạm

I. Khái niệm đồng phạm

II. Các loại người đồng phạm

III. Các hình thức đồng phạm

IV. Vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm

V. Những hành vi liên quan đến tội phạm

Chương XI: Các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại

I. Khái niệm căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại

II. Phòng vệ chính đáng

III. Tình thế cấp thiết

IV. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

V. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

VI. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Chương XII: Trách nhiệm hình sự và hình phạt

I. Trách nhiệm hình sự

II. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội

III. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

IV. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

V. Hình phạt

VI. Khái niệm hình phạt

VII. Mục đích của hình phạt

Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp

I. Hệ thống hình phạt

II. Khái niệm hệ thống hình phạt

III. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với người phạm tội

IV. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự

V. Các biện pháp tư pháp

VI. Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội

VII. Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

Chương XIV: Quyết định hình phạt

I. Khái niệm quyết định hình phạt

II. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội

III. Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt

I. Thời hiệu thi hành bản án

II. Biến chấp hành hình phạt

III. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt

IV. Án treo

V. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

VI. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

VII. Xóa án tích

Chương XVI: Trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

I. Các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội

II. Các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

III. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

IV. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

V. Các quy định khác về trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

Phần các tội phạm của giáo trình Luật Hình sự

Chương I: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

A. Những vấn đề chung về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

I. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia-khái niệm và chính sách xử lý

II. Sơ lược về sự hình thành và thay đổi của khái niệm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

B. Các tội phạm cụ thể

I. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại tổng thể

II. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại cho từng lĩnh vực

Chương II: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

A. Các tội xâm phạm tính mạng

I. Khái niệm các tội xâm phạm tính mạng

II. Các tội phạm cụ thể

B. Các tội xâm phạm sức khỏe

I. Khái niệm các tội xâm phạm sức khỏe

II. Các tội phạm cụ thể

C. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự

I. Khái niệm

II. Các tội phạm cụ thể

Chương III: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu

A. Những vấn đề chung

I. Khái niệm các tội phạm xâm phạm sở hữu

II. Các tội xâm phạm sở hữu trong bộ luật hình sự

B. Các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt

I. Khái niệm

II. Các tội phạm cụ thể

III. Các tội xâm phạm sở hữu không có tính kim loại

IV. Các tội xâm phạm sở hữu không có mục đích tư lợi

Chương V: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

I. Những vấn đề chung

II. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân

III. Các tội xâm phạm chế độ gia đình

Chương VI: Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế

A. Những vấn đề chung

B. Các tội phạm cụ thể

I. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại

II. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

III. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chương VII: Các tội phạm về môi trường

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Chương VIII: Các tội phạm về ma túy

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Chương IX: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

I. Các tội xâm phạm an toàn công cộng

II. Các tội xâm phạm an toàn giao thông

III. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông

IV. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng

V. Các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng

Chương X: Các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Chương XI: Các tội phạm về chức vụ

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

III. Các tội phạm tham nhũng

IV. Các tội phạm khác với chức vụ

Chương XII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm hoạt động tư pháp do người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp thực hiện

III. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp rồi những người có chức vụ phải giúp các cơ quan tư pháp trong hoạt động tư pháp thực hiện

IV. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là đối tượng của các bản án hoặc quyết định của cơ quan tư pháp

V. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp khác

Chương XIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Chương XIV: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

I. Những vấn đề chung

II. Các tội phạm cụ thể

Đánh giá Giáo trình Luật hình sự

Đối với sự tham gia biên soạn của các giảng viên có kinh nghiệm, Bộ giáo trình Luật hình sự Việt Nam (trường đại học luật Hà Nội) là học liệu quan trọng và cần thiết đối với hoạt động học và giảng dạy bộ môn Luật hình sự.

Đối với cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần chung: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…

Đối với cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm), gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; tội xâm phạm sở hữu; tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia đình; xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy; các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Giáo trình Luật hình sự bao nhiêu tiền?

Giáo trình Luật hình sự của Trường Đại học Luật Hà Nội cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ sở về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm và xác định các vấn đề liên quan đến tội phạm trong Luật hình sự theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Mức giá hiện nay của giáo trình được chúng tôi cập nhật như sau:

+ Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm của Trường Đại học Luật Hà Nội được niêm yết với giá 72.000 VNĐ

+ Giáo trình luật hình sự Việt nam Phần chung của Trường Đại học Luật Hà Nội được niêm yết với giá 56.000 VNĐ

+ Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Phần Tội Phạm)- Tập 1 của trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội được niêm yết với giá 120.000 VNĐ

+ Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm) – Tập 1 và tập 2 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được niêm yết với giá 104.000 VNĐ

+ Giáo trình Luật hình sự Việt Nam Phần chung ( tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) do Trường Đại học Luật TP HCM biên soạn được niêm yết với giá 96.000 VNĐ

5/5 - (6 bình chọn)