Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là gì?

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 249 Lượt xem
Đánh giá post

Công ty Cổ phần đang là một trong số những mô hình doanh nghiệp đang được lựa chọn nhiều nhất, bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hàng đầu của một doanh nghiệp bao giờ cũng là vốn điều lệ.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là gì?

Khái niệm vốn điều lệ:

Căn cứ quy định tại khoản 34 – Điều 4 – Luật Doanh nghiệp năm 2019, cụ thể:

“Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lâp công ty cổ phần”.

Do đó, có thể hiểu vốn điều lệ là phần góp vốn hoặc cam kết góp vốn của các cá nhân/tổ chức vào công ty để trở thành chủ sở hữu/sở hữu chung khi thành lập công ty. Đối với cá nhân/tổ chức góp vốn hoặc cam kết góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên sẽ trở thành chủ sở hữu của công ty, đối với các loại hình công ty khác nhiều cá nhân/tổ chức cùng góp vốn hoặc cam kết góp vốn thì sẽ trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là gì?

Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ của nó được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Do đó, chúng ta hiểu vốn điều lệ của công ty Cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, cụ thể:

– Vốn điều lệ của công ty cổ phần tai thời điểm đăng ký thành lập công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký sẽ là số vốn điều lệ của công ty khai các cổ đông hóp vốn trong thời hạn góp vốn.

– Vốn điều lệ của công ty có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.

Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình.

– Xác định mức vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần:

Cá nhân, tổ chức có quyền thành lập công ty cổ phần khi đáp ứng các diều kiện mà pháp luật quy định. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức tự do quyết định mức vốn điều lệ cụ thể khi đưng ký thành lập công ty.

Cá nhân, tổ chức có thể xác định vốn điều lệ của công ty dựa trên căn cứ, cụ thể:

+ Khả nằn tài chính của mình.

+ Phạm vi, quy mô hoạt động của công ty.

+ Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập.

+ Dự án ký kết với đối tác.

Thủ tục góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần:

Cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp sau thời hạn quy định cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì doanh nghiệp cần thực hiện:

– Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

– Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

– Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

– Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Cỏ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức góp vốn của Công ty Cổ phần:

– Đối với hình thức góp vốn bằng tiền mặt, thành viên có thể thực hiện góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty (sau khi công ty đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại). Lưu ý tài khỏn của công ty phải được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Đối với hình thứ góp vốn bằng tài sản, thành viên công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật. Thủ tục tiến hành đối với trường hợp này đã được pháp luật quy định rất rõ ràng.

Như vậy, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là gì? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trình bày một số các quy địnhc ủa pháp luật hiện hành liên quan đến vốn điều lệ của Công ty Cổ phần.

Đánh giá post