Xử phạt vi phạm hành chính – Ánh sáng luật

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 106 Lượt xem
Đánh giá post

Khái quát về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá thể, tổ chức triển khai thực thi, vi phạm lao lý của pháp lý về quản trị nhà nước mà không phải là tội phạm và theo lao lý của pháp lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính .
2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt vận dụng hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả so với cá thể, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính .

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

a ) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và phải bị giải quyết và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng pháp luật của pháp lý ;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c ) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng người dùng vi phạm và diễn biến giảm nhẹ, diễn biến tăng nặng ;
d ) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp lý lao lý .
Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần .
Nhiều người cùng thực thi một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó .
Một người thực thi nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được nhà nước lao lý là diễn biến tăng nặng ;
đ ) Người có thẩm quyền xử phạt có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt có quyền tự mình hoặc trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp chứng tỏ mình không vi phạm hành chính ;
e ) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền so với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền so với cá thể .

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý ; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính .
Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị giải quyết và xử lý như so với công dân khác ; trường hợp cần vận dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh thì người xử phạt đề xuất cơ quan, đơn vị chức năng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền giải quyết và xử lý ;
2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra ;
3. Cá nhân, tổ chức triển khai quốc tế vi phạm hành chính trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; trên tàu bay mang quốc tịch Nước Ta, tàu biển mang cờ quốc tịch Nước Ta thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý Nước Ta, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác .

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết. Tình thế cấp thiết là tình thế của cá thể, tổ chức triển khai vì muốn tránh một rủi ro tiềm ẩn đang trong thực tiễn rình rập đe dọa quyền lợi của Nhà nước, của tổ chức triển khai, quyền, quyền lợi chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa ;
2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá thể vì bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của tổ chức triển khai, bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách thiết yếu người đang có hành vi xâm phạm quyền, quyền lợi nói trên ;
3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện giật mình. Sự kiện giật mình là sự kiện mà cá thể, tổ chức triển khai không hề thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội do mình gây ra ;

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

5. Người thực thi hành vi vi phạm hành chính không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính. Người không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính là người triển khai hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình ;
6. Người thực thi hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính .

Những hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý hành chính

1. Giữ lại vụ vi phạm có tín hiệu tội phạm để giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, gia tài của người vi phạm ; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính .
3. Ban hành trái thẩm quyền văn bản pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả so với từng hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước .
4. Không xử phạt vi phạm hành chính, không vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả .
5. Xử phạt vi phạm hành chính, vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng người dùng lao lý tại Luật Xử lý vi phạm hành chính .
6. Áp dụng hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả không đúng, không rất đầy đủ so với hành vi vi phạm hành chính .
7. Can thiệp trái pháp lý vào việc giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
8. Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định hành động xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tịch thu và những khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước .
9. Giả mạo, làm rơi lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính .
10. Xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị vận dụng giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính, người bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
11. Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở chấp hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính, quyết định hành động vận dụng giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính, quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính .

Bồi thường thiệt hại

1. Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực thi theo pháp luật của pháp lý về dân sự .

2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức triển khai bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện so với quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý .
2. Cá nhân có quyền tố cáo so với hành vi vi phạm pháp lý trong việc giải quyết và xử lý vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý .
3. Trong quy trình xử lý khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người xử lý khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định hành động tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành động đó theo pháp luật của pháp lý .

Đánh giá post