Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 29/10/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 353 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Con người tạo nên lịch sử của chính mình, nhưng vai trò quyết định đối với sự phát triển xã hội do quần chúng hay những cá nhân có phẩm chất đặc biệt: vĩ nhân, lãnh tụ là những câu hỏi đang được tìm hiểu. Với nội dung bài viết này chúng tôi xin trả lời bạn đọc quan tâm câu hỏi về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

Tìm hiểu quần chúng nhân dân là gì?

Căn cứ vào điều kiện lịch sử, xã hội và nhiệm vụ đặt ra trong từng thời đại, quần chúng nhân dân bao gồm các tầng lớp xã hội, các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau. Đám đông là một phần chung của thành phố. Lợi ích cơ bản bao gồm các nhóm, các giai cấp, tầng lớp, đoàn kết thành một tập thể dưới sự lãnh đạo của một cá nhân, tổ chức, đảng phái để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị của xã hội tại một thời điểm nhất định.

Quần chúng nhân dân không phải là một cộng đồng vĩnh viễn, ngược lại, họ luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của nhiệm vụ lịch sử trong mọi thời đại, trong mọi giai đoạn phát triển.

Quần chúng nhân dân là một phạm trù lịch sử vận ​​động, biến đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội. Quần chúng nhân dân được quy định bởi những nội dung sau:

+ Họ là những người lao động sản xuất. của cải vật chất và giá trị tinh thần và làm nòng cốt cơ bản của quần chúng nhân dân. Các bộ phận nhân dân phản đối giai cấp thống trị áp bức, bóc lột nhằm bóc lột và chọc giận nhân dân.

+ Thông qua hoạt động của mình, các giai cấp, tầng lớp xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy tiến bộ xã hội trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Vậy vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân là gì?

Tất cả các nhà triết học trong lịch sử triết học trước Mác đều không nhận thức đầy đủ vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của lịch sử. Chỉ có Mác mới nhìn nhận và chỉ ra vai trò của sự sáng tạo lịch sử. Nổi bật giữa đám đông là rất quan trọng.

Quần chúng nhân dân luôn đóng một vai trò trọng yếu trong lịch sử. Vai trò chủ thể sáng tạo ra lịch sử và quyết định quá trình phát triển lịch sử của các dân tộc bị phân hóa. Được phân tích dưới 3 góc độ sau:

Thứ nhất: Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, họ trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất và là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Để tồn tại, con người phải có những điều kiện tiên quyết về vật chất mà chỉ có thể đáp ứng được qua hoạt động sản xuất. Lực lượng sản xuất cơ bản là quần chúng nhân dân, bao gồm cả sức lao động. Công việc. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Thứ hai: Quần chúng Nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Lịch sử loài người đã chỉ ra rằng, không một cuộc cách mạng, cải cách xã hội nào có thể thành công nếu nó không xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của đại đa số dân chúng.Nguyên nhân của mọi cuộc cách mạng là sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất, tức là ra khỏi hoạt động sản xuất vật chất của quần chúng nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội và là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội.

Thứ ba: Bên cạnh quá trình sáng tạo ra của cải và là động lực của mọi cuộc cách mạng, thì đông đảo quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra các giá trị văn hóa tinh thần. Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn đối với sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời vận dụng những thành tựu đó vào hoạt động thực tiễn. là nguồn và phương tiện cùng một lúc. Là điều kiện khuyến khích phát triển văn hóa tinh thần của các dân tộc trong mọi thời đại.

Vai trò của chủ thể quần chúng cũng thể hiện khác nhau tùy theo hoàn cảnh lịch sử. Chủ nghĩa xã hội, chỉ có quần chúng mới được phát huy tài năng và sức sáng tạo của mình.

Tìm hiểu thêm vai trò của vĩ nhân (lãnh tụ) đối với sự phát triển của lịch sử

Sự xuất hiện các vĩ nhân trong lịch sử là một tất yếu khách quan, do những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn khác nhau mà sự xuất hiện các vĩ nhân và vai trò của họ cũng khác nhau.

Nhưng nói đến vĩ nhân (lãnh tụ) thì trước hết họ cũng là những cá nhân cụ thể, nhưng họ là những người kiệt xuất, có khả năng nắm bắt và vận dụng thành công các quy luật khách quan.Mặt khác, họ là người có khả năng tập hợp quần chúng nhân dân, khả năng thống nhất ý chí và hành động của họ để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do những yêu cầu khách quan của lịch sử.Không thể có vĩ nhân, lãnh tụ tồn tại một cách thuần túy, độc lập tuyệt đối với quần chúng nhân dân mà sự xuất hiện và vai trò của họ đều thông qua các tổ chức xã hội nhất định.

Bởi vì hoạt động của quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng cũng không tồn tại thuần túy mà thông qua các tổ chức xã hộ nhất định.Cho nên, vai trò của vĩ nhân, lãnh tụ không chỉ là người tổ chức, lãnh đạo mà họ còn có khả năng tập hợp quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của lịch sử.

Trong những điều kiện lịch sử cụ thể thì vĩ nhân, lãnh tụ có thể thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phát triển của lịch sử, nhưng họ cũng có thể kìm hãm sự phát triển của xã hội khi tính tích cực và vai trò tiến bộ của họ đã không còn nữa.Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại họ, cho nên nó có tính chất thời đại tính lịch sử và cụ thể.

Trên đây là bài viết của chúng tôi đã giúp cho bạn đọc hiểu về chủ đề vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

5/5 - (5 bình chọn)