Trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2716 Lượt xem
5/5 - (13 bình chọn)

Quyền bình đẳng là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại tiến bộ qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Quyền bình đẳng được quy định rõ ràng trong Hiến pháp nước ta. Vậy trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Cùng có các điều kiện như nhau nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế.

B. Nữ từ đủ 18 tuổi được kết hôn nhưng nam giới phải đủ 20 tuổi mới được kết hôn.

C. Học sinh là con em thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo được miễn, giảm học phí.

D. Học sinh đang sống ở các địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo được cộng điểm ưu tiên khi thi đại học.

Đáp án: Đáp án đúng cho câu hỏi Trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân là đáp án: A. Cùng có các điều kiện như nhau nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Không chỉ vậy, theo điều 14 Hiến pháp ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì “ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

Nguyên tắc này xác định vị trí như nhau của mọi công dân trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.

Nhà nước quy định hệ thống pháp luật thống nhất và việc áp dụng pháp luật giống nhau đối với mọi người trong xã hội.

Đáp án A trong cùng có các điều kiện như nhau nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế là vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong cùng điều kiện như nhau thì công ty X và công ty Y có nghĩa vụ đóng thuế như nhau.

Lý giải không chọn các đáp án còn lại

Các đáp án còn lại đều tuân thủ nguyên tắc về sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Cụ thể

+ Phương án B: Nữ từ đủ 18 tuổi được kết hôn nhưng nam giới phải đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Đây là nguyên tắc quy định độ tuổi kết hôn như nhau đối với mọi công dân

+ Phương án C: Học sinh là con em thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo được miễn, giảm học phí. Các đối tượng đặc thù học sinh là con em thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo được ưu tiên của Nhà nước khi đi học và được miễn, giảm học phí.

+ Phương án D: Học sinh đang sống ở các địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo được cộng điểm ưu tiên khi thi đại học. Đây là chính sách ưu tiên khuyến khích của Nhà nước để học sinh sống ở các địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo được đi học tiếp.

Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân? Là đáp án A. Cùng có các điều kiện như nhau nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế.

5/5 - (13 bình chọn)