Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4347 Lượt xem
1.6/5 - (227 bình chọn)

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Vậy trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò? câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi: Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là?

A. Thế giới quan

B. Thế giới quan và phương pháp luận

C. Phương pháp luận

D. Khoa học của mọi khoa học.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là B. Thế giới quan và phương pháp luận

Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là thế giới quan và phương pháp luận.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do

Triết học ra đời từ thời cổ đại, Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, ấn Độ, Hy Lạp. ở Trung Quốc…

Triết học Mác – Lênin là giai đoạn phát triển cao nhất, tiêu biểu cho Triết học với tư cách là một khoa học.

Có thể hiểu triết học theo quan điểm Mác Lênin là: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.

Quy luật của Triết học được khái quát từ các quy luật khoa học cụ thể nhưng bao quát hơn, là vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. Triết học chi phối các môn khoa học cụ thể nên nó trở thành thế giới quan và phương pháp luận của khoa học. Do đó, đối tượng nghiên cứu của Triết học là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và con người.

Như vậy có thể thấy vai trò của thế giới quan, phương pháp luận của Triết học trong thực tế thì triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Đáp án đúng cho câu Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là? B. Thế giới quan và phương pháp luận.

1.6/5 - (227 bình chọn)