Trợ Cấp Mai Táng Phí Là Gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 1361 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hưởng trợ cấp mai táng. Theo đó, NLĐ được hưởng trợ cấp mai táng nếu đang tham gia đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH “…mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên”.

Luật BHXH năm 2006 chỉ quy định NLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng mà không cần điều kiện về thời gian tham gia BHXH của NLĐ chết. Việc bổ sung điều kiện về thời gian tham gia BHXH nhằm bảo đảm tính công bằng cho các đối tượng tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH và giảm thiểu lạm dụng đối với những đối tượng khi biết có bệnh hiểm nghèo mới thực hiện việc tham gia BHXH qua các hình thức gửi đóng.

Do bổ sung điều kiện NLĐ phải có 12 tháng trở lên tham gia BHXH đối với đối tượng đang đóng hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH mới đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng nên Luật BHXH năm 2014 đã thiết kế, bổ sung quy định thành phần đối tượng hưởng trợ cấp tại điều khoản này là “Người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Tại Luật BHXH năm 2006 không liệt đối tượng chết do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp vì chỉ cần là đối tượng đang tham gia BHXH khi chết là được hưởng trợ cấp mai táng nên đã bao gồm đối tượng chết do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5/5 - (3 bình chọn)