Tổng hợp mẫu bản cam kết mới nhất năm 2023

 • Tác giả: Cẩm Tú |
 • Cập nhật: 03/01/2023 |
 • Biểu mẫu |
 • 3675 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong một số trường hợp nhất định, với mong muốn tạo nên sự ràng buộc giữa các bên về việc thực hiện một công việc hay nghĩa vụ nào đó, thường các bên sẽ tiến hành ký kết một bản cam kết. Qua đó, các bên thực hiện thỏa thuận và thống nhất các nội dung ký kết để xác định trách nhiệm của mỗi bên.

Trong phạm vi bài viết dưới đây, cùng chúng tôi cập nhật về các mẫu bản cam kết mới nhất và cách viết đối với mỗi mẫu đơn đó.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất năm 2021

Bản cam kết là gì?

Bản cam kết là mẫu biên bản thể hiện sự thỏa thuận cam kết giữa các bên về việc thực hiện một công việc, yêu cầu nào đó theo thỏa thuận đã được cam kết.

Như vậy, có thể hiểu bản chất của bản cam kết là một loại văn bản pháp lý được lập ra với mục đích là đảm bảo các lợi ích của hai bên thỏa thuận và ký cam kết. Bản cam kết chỉ có hiệu lực pháp luật khi có đầy đủ chữ ký của của cả hai bên và đã được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan pháp luật. Trong trường hợp một bên vi phạm các điều khoản của bản cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mẫu bản cam kết chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    … ngày … tháng … năm 2020

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên cá nhân/đơn vị/tổ chức: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở/nơi cư trú: …………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: … ngày cấp … nơi cấp ……

Nơi làm việc (nếu có): ………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………… Fax: ………………………………………….

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………

Chúng tôi/Tôi có đề nghị:

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin nêu trên.

                                                                      CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tham khảo: Tất Tần Tật Các Mẫu Đơn Đề Nghị mới nhất

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được coi như là một lời cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống, về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao hay vấn đề tổ chức kỷ luật.

Quý độc giả có thể tham khảo mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 mới nhất được hướng dẫn dưới đây:

ĐẢNG BỘ XÃ ….                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỞNG ….                                 

                                                                                                                         …, ngày … tháng …năm 2021

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Họ tên: ………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………

Sau khi thực hiện nghiên cứu, học tập tinh thần các quy định, Nghị quyết của Đảng, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số …. Khóa … về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, …”, thực hiện theo chỉ thị số … ngày … của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định số … ngày … của Ban bí thư về “trách nhiệm cần nêu gương của cán bộ, đảng viên “, cụ thể với các nội dung sau đây:

 1. Về tư tưởng chính trị

Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenein, với tư tưởng của Hồ Chí Minh, Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, phẩm chất đạo đức, …

……………………………………………………………………………………

 1. Về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

Luôn là người nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Luôn chấp hành, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các cá nhân là cán bộ khác cùng thực hiện tốt đường lối, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu tích cực học tập để nâng cao trình độ và năng lực trong quá trình công tác, …

……………………………………………………………………………………

 1. Về tổ chức kỉ luật

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công, các nhiệm vụ được giao của tổ chức. Tự giác nâng cao ý thức chấp hành các nghị quyết, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, …

……………………………………………………………………………………

 1. Về việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ 2020.

Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; luôn sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, của quần chúng nhân dân; luôn nêu cao thái độ cầu thị trong việc sửa chữa và nhận lỗi các khuyết điểm, …

……………………………………………………………………………………

 1. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội … của Đảng

……………………………………………………………………………………

Bản cam kết trên đây đồng thời là nội dung, kế hoạch hành động của bản thân để thực hiện tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                                            NGƯỜI CAM KẾT

                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện một công việc hay một sự thỏa thuận nào đó giữa các bên để đảm bảo có sự ràng buộc giữa các bên. Qua đó, nếu bên nào vi phạm, không thực hiện đúng các nội dung trong bản cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Về hình thức và nội dung trong bản cam kết Quý độc giả có thể tham khảo mẫu bản cam kết mà chúng tôi đã trình bày ở phần đầu về Mẫu cam kết chung.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú mới nhất năm 2021 thế nào?

Mẫu bản cam kết giữa hai bên

Mẫu bản cam kết giữa hai bên là loại văn bản có giá trị pháp lý thể hiện các nội dung được thỏa thuận cam kết ký kết giữa hai bên. Theo đó, nếu bên nào không làm đúng các nội dung đã ghi trong bản cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hình thức Mẫu bản cam kết giữa các bên về cơ bản vẫn giống với Mẫu cam kết mà chúng tôi đã trình bày ở phần đầu bải viết nên Quý độc giả có thể tham khảo.

Về nội dung biên bản cam kết giữa các bên, cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân/tổ chức bao gồm: nội dung cam kết, thời gian thực hiện các cam kết đó,… Ví dụ như: đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động,…

+ Điền đầy đủ các thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như: Tên cá nhân/ tổ chức; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; mã số thuế của đơn vị; địa chỉ nơi cư trú/trụ sở chính; điện thoại liên hệ,…

+ Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân/tổ chức có liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

+ Ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã được cam kết giữa hai bên và cuối cùng ký xác nhận.

Mẫu bản cam kết xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Mẫu bản cam kết xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân là văn bản pháp lý với mục đích hướng tới mục tiêu tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy tính dân chủ, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Và chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có hiệu quả với mục tiêu này gắn với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn được giao.

Có thể tham khảo mẫu đơn dưới đây của chúng tôi:

ĐẢNG BỘ ….                                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ….                                                            

                                                                                                                         … ngày … tháng … năm 2021

BẢN CAM KẾT XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN PHÁT HUY DÂN CHỦ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Họ và tên: ……………………………….. sinh ngày ………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: …………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, được đào tạo tại các buổi tọa đàm, nói chuyện về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục thực hiện Chỉ thị … của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể là cam kết thực hiện chủ yếu các nội dung dưới đây:

 1. Về tư tưởng chính trị

Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, với tư tưởng của Hồ Chí Minh, Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, phẩm chất đạo đức, …

……………………………………………………………………………………

 1. Về phẩm chất đạo đức

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, mẫu mực; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng ý kiến nhân dân, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân;…

……………………………………………………………………………………

 1. Về việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao

Luôn thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ, công việc được giao, tìm tòi, đổi mới phương pháp công tác hoạt động để phù hợp với thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân cùng thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước; …

……………………………………………………………………………………

 1. Về tổ chức kỷ luật

Các cán bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của Đảng; gương mẫu chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, sự phân công của đơn vj; thực hiện tốt tinh thần về nâng cao xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân; …

……………………………………………………………………………………

 1. Về khắc phục, hạn chế, sửa chữa những khuyết điểm trong việc thực hiện

Từng chi bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng ý thức nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên; thực hiện đấu tranh phòng chống về suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; …

……………………………………………………………………………………

 1. Về kế hoạch thực hiện hành động theo Chỉ thị … CT/TW về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân

……………………………………………………………………………………

Trên đây là bản đăng ký cam kết phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2020 của Tôi về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Kính mong Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                                                NGƯỜI CAM KẾT

                                                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản cam kết

Bản cam kết vì là loại văn bản mang tính chất pháp lý cao nên khi viết các văn bản cam kết cần phải lưu ý rất nhiều vấn đề.

Dưới đây là hướng dẫn cách viết bản cam kết theo đúng chuẩn quy định:

+ Bước 01. Các bên cần xác định nội dung của bản cam kết là gì để xác định được hình thức văn bản và các phần cần được ghi trong bản cam kết.

+ Bước 02. Các bên ghi đầy đủ những thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng như: họ tên, mã số thuế của đơn vị, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; địa chỉ nơi cư trú/trụ sở chính đơn vị; số điện thoại liên hệ; …

+ Bước 03. Ghi rõ phần nội dung cam kết của hai bên cũng như phần nội dung giải quyết nếu các bên vi phạm sẽ được giải quyết như thế nào.

+ Bước 04. Tiến hành kiểm tra lại tất cả các thông tin và nội dung mà các bên đã cam kết trong văn bản. Nếu không sự thay đổi nào thì các bên tiến hành ký xác nhận.

+ Bước 05. Các bên thực hiện việc mang bản cam kết đó đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xác thực và công chứng bởi bản cam kết chỉ có hiệu lực khi các bên thực hiện công chứng tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là tổng hợp các mẫu bản cam kết mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật. Trong quá trình tham khảo bài viết nếu cần hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn soạn thảo đơn cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài Tư vấn pháp lý miễn phí 1900 6560.

>>> Tham  khảo: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên mới nhất

5/5 - (6 bình chọn)