Thuế chuyển nhượng cổ phần năm 2022

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 07/01/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 415 Lượt xem

Ngày nay hoạt động chuyển nhượng cổ phần diễn ra thường xuyên, liên tục trong các công ty cổ phần. Pháp luật đã có quy định chặt chẽ về chuyển nhượng cổ phần để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về Thuế chuyển nhượng cổ phần năm 2021?

Vì vậy, trong bài viết này, TBT Việt Nam xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề Thuế chuyển nhượng cổ phần năm 2021?

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Hiện nay Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác không nêu khái niệm cổ phần. Tuy nhiên dựa theo các quy định về cổ phần có thể hiểu có phần là đơn vị Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau. Điểm a khoản 1 điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về vốn điều lệ như sau: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”.

Căn cứ khoản 1 điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phần bao gồm các loại như sau:

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Như vậy, có thể thấy cổ phần có hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần ưu đãi bao gồm: Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại;Cổ phần ưu đãi biểu quyết; ngoài ra còn có các cổ phần ưu đãi khác theo quy định của điều lệ công ty.

Sau khi nắm rõ cổ phần là gì và phân loại nó thì sẽ tìm hiểu chuyển nhượng cổ phần. Hiện nay, pháp luật cũng không đưa ra định nghĩa thế nào là chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên, dựa vào những quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần ta có thể hiểu chuyển nhượng cổ phần là bên nắm giữ cổ phần trong công cy cổ phần thực hiện các hành vi làm thay đổi (mua bán, biếu tặng, thừa kế…) số lượng cổ phần đang nắm giữ cho bên còn lại, và bên còn lại là các tổ chức, cá nhân hoặc cổ đông trong chính công ty cổ phần đó.

Thuế chuyển nhượng cổ phần năm 2021

Thứ nhất, đối với cá nhân chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ điểm b khoản 4 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định các loại thu nhập chịu thuế bao gồm: “Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán”

Theo đó, Điều 4 Thông tư sổ 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trải phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản i Điều 6 của Luật chứng khoản. Thu nhập từ chuyển nhượng cố phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điểu 120 của Luật doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định trên cá nhân khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng cổ phần sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì Thuế suất và cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần được quy định như sau:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%

Hồ sơ khai thuế

Thứ nhất, Hồ sơ khai từng lần phát sinh

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế gồm:

Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cho cá nhân.

Thứ hai, Hồ sơ khai quyết toán thuế

Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán gồm:

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13-1/BK-TNCN kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng.

Cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

Cá nhân chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán.

Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trên đây là những nội dung mà TBT Việt Nam muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Thuế chuyển nhượng cổ phần năm 2022?