Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 524 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khi công ty cổ phần gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị có thể lựa chọn cách là tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty để khắc phục hậu quả và đưa ra phương án tối ưu thay vì giải thể hay phá sản doanh nghiệp.

Vậy Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần bao gồm những gì, bài viết xin gửi thông tin tới Quý vị:  

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần?

Trước khi đi vào cách thức tiến hành – trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần, TBT Việt Nam xin lưu ý về thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, cụ thể như sau:

– Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật.

Nội dung thông báo cần nêu rõ: Thông tin của công ty cổ phần tạm ngừng; Thời gian tạm ngừng; Lý do tạm ngừng hoạt động; Thông tin người đại diện hợp pháp của công ty cổ phần

– Văn bản Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị có chữ ký và đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Biên bản hoặc bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc Quyết định tạm ngừng công ty có chữ ký của tất cả các cổ đông trong công ty.

– Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện hợp pháp cho phép công ty luật thay mặt thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần?

CÔNG TY CỔ PHẦN…………

 

Số: ………./QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng…….năm 20..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN……

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần……………………;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;

Xét tình hình kinh doanh của công ty.
                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………     

– Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần ở đâu?

Cơ quan có quyền quyết định việc tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp là Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công ty cổ phần gửi hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký thành lập chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng kí cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý: Khi công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, công ty đồng thời phải gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó nơi công ty đã đăng ký.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Để tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần, công ty cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về việc tạm ngừng kinh doanh

Công ty chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật như đã liệt ở trên bao gồm 01 bộ hồ sơ. Và không mất tiền lệ phí.

Bước 2: Công ty nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tới Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng kí thành lập

Công ty nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Trường hợp công ty nộp trực tiếp tại phòng đăng kí kinh doanh thì nộp vaog thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Lưu ý rằng công ty cổ phần chỉ cần lập hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần rồi nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh và Phòng đăng kí kinh doanh sẽ phụ trách về việc thông báo cho cơ quan thuế để ngừng tính thuế cho doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng.

Bước 3: Phòng đăng kí kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty

Trong vòng 02 ngày làm việc, Sở kế hoạch đầu tư gửi thông tin sang cơ quan thuế để đối chiếu số thuế còn nợ (nếu có)

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung Phòng đăng kí kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 4: Công ty nhận kết quả giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Kể từ khi nhận được Giấy tạm ngừng kinh doanh trong vòng 36 giờ, công ty phải công bố lên trang thông tin điện tử; đồng thời niêm yết thông tin tại trụ sở chính để mọi người đều biết.

Bước 5: Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo đúng như thời gian trong thông báo

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty vẫn phải đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ thuế trước đó và các khoản nợ, thanh toán lương cho người lao động tính đến ngày tạm ngừng (trừ trường hợp thỏa thuận khác).

Trong thời tạm ngừng kinh doanh, công ty không phải kê khai thuế, không phải nộp thuế môn bài, không phải nộp báo cáo tài chính. Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung giải quyết những khó khăn và huy động vốn để tái cấu trúc doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc nếu có về Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần Quý vị hãy gọi tới số 1900 6560, Luật Hoàng Phi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Tham khảo thêm về :

->>>> mẫu điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)