Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 568 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi xin làm rõ khái niệm người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, thì:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, đó có thể là người được doanh nghiệp chỉ định theo Điều lệ hoặc là người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, Tòa án có thể chỉ định một cá nhân trong doanh nghiệp làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

– Quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền nhân danh doanh nghiệp thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn có các quyền khác theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

– Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ sau:

Thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đối với những công việc được doanh nghiệp giao phó;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp do vi phạm các nghĩa vụ quy định trên.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một nội dung nhỏ trong thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp. Bởi khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Một trong những thông tin cơ bản của doanh nghiệp được kê khai khi đăng ký là thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Những thông tin cơ bản của doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký sẽ được thể hiện thông qua Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Theo quy quy định tại Điều 31 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan thuế.

Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do phòng đăng ký kinh doanh cung cấp không đuợc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng đăng ký kinh doanh đã gửi.

Như vậy, với quy định trên, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì vẫn phải thông báo với cơ quan thuế.

Tuy nhiên hoạt động thông báo này chỉ áp dụng bắt buộc đối với Phòng đăng ký kinh doanh – nơi mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bởi đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý các dữ liệu về doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bởi vậy, sau 05 ngày kể từ khi thực hiện xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng đăng ký doanh phải gửi thông tin của doanh nghiệp vừa được sửa đổi cho cơ quan thuế. Việc này có ý nghĩa nhằm đảm bảo cho dữ liệu của doanh nghiệp luôn được cập nhật kịp thời và thống nhất giữa các cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phải thông báo cho cơ quan thuế khi thay đổi người đại diện theo pháp luật nào của doanh nghiệp, đồng thời cơ quan thuế cũng không được yêu cầu doanh nghiệp gửi thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật mà Phòng đăng ký kinh doanh đã gửi.

5/5 - (5 bình chọn)