Thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 02/06/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 618 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Qua bài viết này, TBT Việt Nam sẽ giải đáp cho Quý độc giả thắc mắc: Thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu? Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Trước khi đi vào giải đáp thắc mắc: Thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu? Cùng làm rõ khái niệm thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh chính là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định từ Điều 40 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, các nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục thay đổi cụ thể các nội dung như sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký. Ngoài ra còn thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ thực hiện trước thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, dự kiến thủ tục đăng ký thuế sẽ mất khoảng 01 tuần .

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối vói loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

– Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

– Thay đổi thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Thay đổi chủ sở hữu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thay đổi chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích;

– Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Sau khi nhận hồ sơ, phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần: Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014.

Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Trường hợp còn những thắc mắc khác ngoài thắc mắc: Thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu? Quý vị có thể gửi tới TBT Việt Nam để được hỗ trợ qua Tổng đài 1900 6560, trân trọng!

->>> Tham khảo thêm : thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>> Tham khảo thêm : tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)