Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 11/04/2023 |
  • Giáo dục |
  • 777 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Nội dung tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố Thế giới về Sự sống còn, Quyền được bảo vệ và Phát triển của Trẻ em là một bản tuyên bố có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em trên toàn cầu. Với nội dung sâu sắc và ý nghĩa vô cùng quan trọng, bài tuyên bố này đã được các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia trên khắp thế giới cam kết đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em.

Bài tuyên bố bắt đầu bằng việc nhấn mạnh quyền sống còn của trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức nguy hiểm, bạo lực, lạm dụng và thiệt hại. Tất cả trẻ em đều có quyền sống và được bảo vệ, và điều này đòi hỏi mọi người trên thế giới phải cùng nhau đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em.

Bài tuyên bố tiếp tục nhận thức rõ ràng về tình trạng hiện tại của trẻ em trên toàn thế giới, bao gồm những khó khăn và thách thức mà trẻ em đang phải đối mặt trong việc bảo vệ quyền sống còn và sự phát triển của mình. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia trên toàn cầu phải đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em.

Bài tuyên bố đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo sự sống còn của trẻ em, bao gồm tăng cường các chương trình giáo dục, sức khỏe và chăm sóc. Các biện pháp này giúp đảm bảo rằng trẻ em được chăm sóc và phát triển tối đa, từ đó tạo ra cơ hội phát triển và tiềm năng cho tương lai.

Bài tuyên bố cũng đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức nguy hiểm, bạo lực, lạm dụng và thiệt hại. Các chính sách và pháp luật được cam kết để đảm bảo quyền an toàn và bảo vệ cho trẻ em, giúp ngăn ngừa các hành vi xâm hại, lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em.

Kết thúc bài tuyên bố, các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia trên toàn cầu kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức trên thế giới tham gia vào việc bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em. Chúng ta cần đoàn kết và hợp tác để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, nơi mà quyền sống còn và sự phát triển của trẻ em được đảm bảo và bảo vệ một cách toàn diện.

Điều quan trọng là chúng ta không thể phát triển bền vững và hạnh phúc khi những đứa trẻ của chúng ta phải đối mặt với một tương lai bất định và không an toàn. Chính vì thế, bài tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em trên toàn cầu, giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em và cộng đồng.

Ý nghĩa Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Ý nghĩa của Tuyên bố Thế giới về Sự sống còn, Quyền được bảo vệ và Phát triển của Trẻ em là:

– Bảo vệ quyền sống còn của trẻ em: Bài tuyên bố nhấn mạnh quyền sống còn của trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức nguy hiểm, bạo lực, lạm dụng và thiệt hại. Điều này đòi hỏi mọi người trên thế giới phải cùng nhau đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em.

– Phát triển toàn diện cho trẻ em: Bài tuyên bố đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo sự sống còn của trẻ em, bao gồm tăng cường các chương trình giáo dục, sức khỏe và chăm sóc. Các biện pháp này giúp đảm bảo rằng trẻ em được chăm sóc và phát triển tối đa, từ đó tạo ra cơ hội phát triển và tiềm năng cho tương lai.

– Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức nguy hiểm, bạo lực, lạm dụng và thiệt hại: Các chính sách và pháp luật được cam kết để đảm bảo quyền an toàn và bảo vệ cho trẻ em, giúp ngăn ngừa các hành vi xâm hại, lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em.

– Đóng góp vào xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em: Bài tuyên bố kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức trên thế giới tham gia vào việc bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em. Chúng ta cần đoàn kết và hợp tác để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, nơi mà quyền sống còn và sự phát triển của trẻ em được đảm bảo và bảo vệ một cách toàn diện.

– Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em trên toàn cầu: Điều quan trọng là chúng ta không thể phát triển bền vững và hạnh phúc khi những đứa trẻ của chúng ta phải đối mặt với một tương lai bất định và không an toàn. Chính vì thế, bài tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em trên toàn cầu, giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em và cộng đồng.

Tuyên bố Thế giới về Sự sống còn, Quyền được bảo vệ và Phát triển của Trẻ em mang lại ý nghĩa to lớn và cần được thực hiện bằng những hành động cụ thể để bảo vệ và phát triển quyền sống còn của trẻ em trên toàn cầu. Chúng ta cần đoàn kết và hợp tác để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, tạo ra cơ hội phát triển và tiềm năng cho tương lai của mỗi đứa trẻ.

Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

I. Hoàn cảnh sáng tác

– Văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” được trích trong trong bản tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em.

– Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu Oóc ngày 30 tháng 9 năm 1990.

II. Bố cục

Gồm 4 phần:

– Phần 1. Từ đầu đến “thu nhận thêm những kinh nghiệm mới”: Khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em trên thế giới.

– Phần 2. Tiếp theo đến “với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị, phải đáp ứng”: Thách thức cho sự phát triển của trẻ em.

– Phần 3. Tiếp theo đến “tái phân bổ các nguồn tài nguyên đó”: Cơ hội đẩy mạnh việc quan tâm, bảo vệ trẻ em.

– Phần 4. Còn lại: Nhiệm vụ của quốc gia và cả cộng đồng để có thể bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

III Đọc – hiểu văn bản

1. Khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em trên thế giới

– Giới thiệu hoàn cảnh của lời kêu gọi: khi tham gia Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.

– Nêu ra đặc điểm chung của trẻ em trên thế giới:

+ Trong trắng, dễ bị tổn thương, bị phụ thuộc.

+ Hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng.

– Quyền lợi của trẻ em:

+ Được học tập, vui chơi.

+ Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ.

+ Được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận kiến thức.

=> Đặt vấn đề một cách trực tiếp, rõ ràng.

2. Thách thức cho sự phát triển của trẻ em

Một loạt thách thức được đặt ra trong thực tế cuộc sống:

– Trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc, sự chiếm đóng và thôn tính ở nước ngoài.

– Sống trong cảnh đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.

– 40000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một ngày.

=> Đó luôn là những vấn đề nóng của thời đại.

3. Cơ hội đẩy mạnh việc quan tâm, bảo vệ trẻ em

Không chỉ có khó khăn mà còn có cả những cơ hội:

– Đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em, loại trừ được một phần rất lớn những nỗi khổ đau của các em.

– Công ước về quyền trẻ em tạo ra cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em.

– Những cải thiện của bầu không khí chính trị quốc tế.

– Sự hợp tác và đoàn kết của quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

=> Những cơ hội thực tế cho sự phát triển của trẻ em.

4. Nhiệm vụ của quốc gia và cả cộng đồng để có thể bảo vệ quyền lợi của trẻ em

– Trách nhiệm hàng đầu: tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.

– Quan tâm hơn đến trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

– Tăng cường hơn vai trò của phụ nữ nói chung và phải bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

– Đảm bảo cho các em đều được đi học, không có một em nào mù chữ.

=> Những biện pháp thực tế, cụ thể được nêu ra.

Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngắn nhất

Trả lời câu 1 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

– Sau hai đoạn đầu văn bản có 3 phần:

+ Phần Sự thách thức: Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

+ Phần Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

+ Phần Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

– Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở , căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Trả lời câu 2 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

– Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới đã được nêu lên ở phần Sự thách thức

+ Trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm họa chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

+ Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

+ Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy.

– Những nội dung về thực trạng cuộc sống của trẻ em đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu 3 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

– Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền của trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.

– Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả.

Trả lời câu 4 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Dựa trên tình hình thực tế, trong phần Nhiệm vụ, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triên của trẻ em. Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện cần quan tâm.

Trên đây là bài viết liên quan đến Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trong chuyên mục Văn học  được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website tbtvn.org để có thêm thông tin chi tiết.

5/5 - (6 bình chọn)