Số thứ tự tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1827 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Số thứ thự là gì?

Số thứ tự là một dãy số được sắp xếp theo trình tự trước sau trong ngôn ngữ biểu đạt. Số thứ tự thường được gọi là số đếm, được bắt đầu bằng số thứ tự đầu tiên gọi là thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…. Ví dụ: cái cây thứ nhất, cái cây thứ hai, cái cây thứ ba,…

Tính chất của số thứ tự có thể nhằm mục đích sắp xếp trước sau hoặc liệt kê. Số thứ tự có thể được sử dụng biểu thị nhiều sự vật; hiện tượng trong cùng trường hợp cụ thể.

Dãy số thứ tự không có số thứ tự tối đa, tuy nhiên tùy vào từng trường hợp cũng như tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thì số thứ tự thường sẽ có số cụ thể.

>>> Tham khảo: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Số thứ tự tiếng Anh là gì?

Số thứ tự tiếng Anh là: Numerical order

Ngoài ra, số thứ tự tiếng Anh có thể hiểu là:

Numerical order is a sequence of numbers arranged in order of order before in the expression language. Ordinal numbers are often referred to as counting numbers, starting with the first ordinal number called first, second, third, etc. For example: the first tree, the second tree, the third tree, etc.

The numerical order can be used for sorting first or foremost. Ordinal numbers can be used to indicate many things; phenomena in the same specific case.

Numerical order does not have a maximum numerical order, but depending on the case and depending on the needs, the ordinal number will usually have a specific number.

>>> Tham khảo: Khu đô thị tiếng Anh là gì?

Số thứ tự từ 1 -100 tiếng Anh như thế nào?

Số thứ tự từ 1 – 100 tiếng Anh được tuân theo một số nguyên tắc nhất định đó là: số đếm + th.

Ví dụ như: 7th: seventh; 8th : eighth; 10th: tenth,…

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ như:

– Những số thứ tự kết thúc bằng số 1, như: thứ nhất, thứ hai mươi mốt, thứ ba mươi mốt,… sẽ được viết dịch tiếng Anh là: first, twentty-first, thirty-first,…. Trừ số thứ mười một, vẫn được dịch theo tiếng Anh là: eleventh.

– Những số thứ tự kết thúc bằng số 2, như: thứ hai, thứ hai mươi hai, thứ ba mươi hai,… sẽ được dịch sang tiếng Anh là: second, twentty-second, thirty-second…. Trừ số thứ mười hai, vẫn được viết theo tiếng Anh là: twelveth.

– Những số thứ tự kết thúc bằng số 3, như: thứ ba, thứ hai mươi ba, thứ ba mươi ba,… sẽ được dịch sang tiếng Anh là: third, twentty-third, thirty-third…. Trừ số thứ mười ba, vẫn được viết theo tiếng Anh là: thirteenth.

– Những số thứ tự kết thúc bằng số 5, như: thứ năm, thứ hai mươi lăm, thứ ba mươi lăm,… sẽ được dịch sang tiếng Anh là: fifth, twenty-fifith, thirty-fifth,…

– Những số thứ tự kết thúc bằng số 9 như: thứ chín, thứ hai mươi chín, thứ ba mươi chín,… sẽ được dịch sang tiếng Anh là: ninth, twenty-ninth,…

– Các số tròn chục kết thúc bằng bộ phận “ty” sẽ chuyển “y” thành “ie” và thêm “th”.

>>> Tham khảo: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ sử dụng số thứ tự trong tiếng Anh viết như thế nào?

Một số ví dụ cụm từ sử dụng số thứ tự trong tiếng Anh như sau:

– Số thứ tự trong tiếng Anh?; được dịch sang tiếng Anh là: ordinal numbers in English

– Số thứ tự trong tiếng Nga; được dịch sang tiếng Anh là: Ordinal numbers in Russian.

– Số thứ tự trong Excel; được dịch sang tiếng Anh là: Ordinal numbers in Excel.

Số thứ tự từ 1 đến 100; được dịch sang tiếng Anh là: Ordinal numbers from 1 to 100.

>>> Tham khảo: Báo giá tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)