Một công ty có bao nhiêu người đại diện pháp luật?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 02/05/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 60 Lượt xem

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện thay mặt doanh nghiệp thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh trong mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Vậy một doanh nghiệp có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân phối cho bạn những lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020 về yếu tố này .

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020 ;
  • Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về ĐK doanh nghiệp .

2. Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Người đại diện có vai trò rất quan trọng trong hoạt động giải trí của công ty vì đây không chỉ là người đại diện cho công ty thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh trong mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mà còn đại diện cho doanh nghiệp trong việc xử lý những vấn đề tranh chấp trước Trọng tài, Tòa án hoặc những cơ quan Nhà nước khác .
Chính thế cho nên mà Doanh nghiệp phải bảo vệ luôn có tối thiểu một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Nước Ta. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Nước Ta thì người này khi xuất cảnh khỏi Nước Ta phải ủy quyền bằng văn bản cho cá thể khác cư trú tại Nước Ta thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đã chuyển nhượng ủy quyền .

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

3. Một công ty được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật có ý nghĩa rất lớn so với mỗi doanh nghiệp, vậy mỗi doanh nghiệp được phép có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật .

Trước đây, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì một công ty chỉ được phép có một người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2014 và đặc biệt là Luật doanh nghiệp 2020 đã cho phép một công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Mặc dù Luật doanh nghiệp 2020 lao lý, một doanh nghiệp hoàn toàn có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên lao lý này chỉ được vận dụng so với mô hình doanh nghiệp là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên, Công ty CP mà không vận dụng so với Công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp, công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty phải lao lý đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải bảo vệ luôn có tối thiểu 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Nước Ta .

4. Lưu ý về chức danh của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có thể giữ những chức vụ như : Giám đốc công ty, Tổng giám đốc công, quản trị Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng quản trị, … Tuy nhiên, so với những công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì chức vụ của người đại diện theo pháp luật được lao lý như sau :

  • Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Theo Khoản 3 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Theo Khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  • Đối với công ty cổ phần:

Theo Khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Một số chủ đề hữu ích dành cho bạn: