Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 2123 Lượt xem
Đánh giá post

Có phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông không?

Sau khi lập sổ đăng ký cổ đông, công ty cổ phần phải gửi Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục trên nhằm thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh biết rằng doanh nghiệp đã tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp về lập sổ đăng ký cổ đông.

Nếu không thông báo cho Cơ quan ký kinh doanh biết việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục lập mẫu sổ đăng ký cổ đông thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ mặc định hiểu doanh nghiệp không tuân thủ quy định theo Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, theo điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 50/2016-NĐ/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không lập sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH), sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Vì vậy, thông báo lập sổ đăng ký cổ đông là việc làm cần thiết đối với công ty cổ phần sau khi công ty đã hoàn thành việc lập sổ đăng ký cổ đông.

>>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty cổ phần

Ai là người có quản lý sổ đăng ký cổ đông?

Theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014, mẫu sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Như vậy, sổ đăng ký cổ đông được quản lý bởi cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty (Đại hội đồng cổ đông) hoặc được quản lý bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất

Quý vị có thể tham khảo mẫu sổ đăng ký cổ đông dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN …

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…,  ngày …, tháng …, năm …

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …;

Công ty Cổ phần … quyết định lập sổ đăng ký cổ đông với nội dung sau đây:

1/ Tên công ty

Công ty Cổ phần …………………………………………………….….…………

– Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………..

– Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………….………….

– Trụ sở chính: …………………………………………………….…………………

2/ Vốn điều lệ

– Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần …:  ………… (Bằng chữ: … Việt Nam đồng)

– Tổng số cổ phần: ………………………………………… (Bằng chữ: ………)

– Loại cổ phần:

+ Cổ phần phổ thông: …………… cổ phần (Bằng chữ: …) tương ứng với số tiền là …………………. (… Việt Nam đồng).

+ Cổ phần ưu đãi: …………………… cổ phần (Bằng chữ: …) tương ứng với số tiền là …………………. (… Việt Nam đồng).

+ Cổ phần khác : ………………… cổ phần (Bằng chữ: …) tương ứng với số tiền là ………………. (… Việt Nam đồng).

– Tổng số cổ phần đã bán từng loại: ……… cổ phần (Bằng chữ: ………..…..), trong đó:

+ Cổ phần phổ thông: ………………. cổ phần (Bằng chữ: ………….…….……..);

+ Cổ phần ưu đãi: ……………………. cổ phần (Bằng chữ: …………….………..);

+ Cổ phần khác: ……………….……. cổ phần (Bằng chữ: ……………..………..).

3/ Thông tin cổ đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN …

STT Tên cổ đông Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông là cá nhân Giới tính Quốc tịch Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐKDN (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Số; ngày cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Chữ ký của cổ đông Ghi chú
Tổng số cổ phần Tỷ lệ (%) Loại cổ phần Thời điểm góp vốn
Số lượng Giá trị Phổ thông ……..
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
1
2

Công ty Cổ phần … đã lập Sổ đăng ký cổ đông lần thứ … vào ngày …. tháng năm …. Hiện nay Sổ Đăng ký cổ đông đã được lưu giữ tại ….

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung Sổ đăng ký cổ đông này ./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy chứng nhận cổ đông công ty?

CÔNG TY CỔ PHẦN …

Số: …/…-GCN/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN
(Cấp lần …)

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần … do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh …cấp ngày … tháng … năm …;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …;

– Căn cứ hoạt động góp vốn của các thành viên,

CÔNG TY CỔ PHẦN …

CHỨNG NHẬN

Ông (bà)/ : …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………..Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ………………………….

CMTND/CCCD số: …………………….. Cấp ngày: ………………Tại …………….…

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Là thành viên của: Công ty Cổ phần ………………., hiện đã góp ……………………….. Việt Nam đồng (Bằng chữ: …), tương ứng với …. (bằng chữ:…), chiếm ……….. % tổng vốn điều lệ. Kể từ ngày …………………, Ông (bà) …………………………. được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

                                            …., ngày…, .tháng…, năm……

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá post