Quyết toán tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2808 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay, trên đà phát triển nền kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam thì việc thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ kinh tế ở Việt Nam lại rất đa dạng mà người nước ngoài trong khi còn hạn chế vốn từ.

Chính vì lý do này, tổng đài TBT xin giới thiệu khái niệm quyết toán tiếng Anh nhằm giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước hiểu hơn về các thuật ngữ tiếng Anh thông dụng này.

Quyết toán là gì?

Quyết toán là sự thu thập, tập hợp, tổng kết các yếu tố thiết yếu của tất cả công việc đã được thực hiện của một tổ chức, cá nhân với một tổ chức, cá nhân khác tại thời điểm kết thúc công trình xây dựng, theo đó bên giao công việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên nhận thực hiện.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực kế toán quyết toán được định nghĩa như sau:

Quyết toán là bản ghi tài chính được lập bởi một công ty vào cuối năm kinh doanh của nó để thể hiện lợi nhuận, thua lỗ mà nó thực hiện trong một năm tài chính.

>>> Tham khảo: Kế toán tiếng Anh là gì?

Quyết toán tiếng Anh là gì?

Quyết toán tiếng Anh là Final settlement.

Quyết toán tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Final settlement means the gathering, collecting and summarizing essential elements of all work performed by an organization or individual with another organization or individual at the end of a construction work. , whereby the assignor fulfills its payment obligations to the assignee.

In addition, in the field of accounting settlement  it is defined as follows:

Final settlement is financial records produced by a company at the end of ít business year to show the profit, loss, has made during the year.

>>> Tham khảo: Hạch toán tiếng Anh là gì?

Cụm từ tương ứng quyết toán tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh Tiếng Việt
Final accounts Báo cáo quyết toán, quyết toán cuối năm
Construction finalization Quyết toán công trình
Value of final settlement/ Definitive evaluation Giá trị của quyết toán
Final cost Chi phí quyết toán
Final statement Tờ khai quyết toán
Tax finalization
Drawing the balance sheet Lập bảng quyết toán

>>> Tham khảo: Chi phí phát sinh tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ quyết toán tiếng Anh viết như thế nào?

Final settlement of construction contracts performed by the contractor and the employer must suitably meet the type of contract, form of contract price and contents as agreed by the parties recorded in the contract.

The parties implement the agreement on the deadline for execution of construction contract final settlement. However, this period must not exceed 60 days for construction contracts using state capital. And do not exceed 120 days for large-scale construction contracts.

Dịch: Quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện bởi bên nhận thầu với bên giao thầu phải đáp ứng thích hợp về loại hợp đồng, hình thức về giá hợp đồng và cả nội dung phải theo sự thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong hợp đồng.

Các bên thực hiện thỏa thuận về thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, thời hạn này lại không được vượt quá 60 ngày đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Và không được vượt quá 120 ngày đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn.

The funding from the state budget must be made a budget final settlement report by the administrative and non-business unit. If there are revenues or expenditures from other sources, it is required to make a final settlement report for this source if so provided by law.

Pursuant to the provisions of the State Budget Law and other guiding regulations, public non-business units must abide by the time limit for submitting annual final settlement reports of units.

Dịch: Phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp phải được lập báo cáo quyết toán ngân sách bởi đơn vị hành chính sự nghiệp. Nếu có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, thì phải lập báo cáo quyết toán cho nguồn này trong trường hợp luật có quy định.

Căn cứ theo quy định Luật ngân sách nhà nước và các quy định hướng dấn khác thì các đơn vị sự nghiệp công lập phải chấp hành về thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị.

>>> Tham khảo: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)