Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 2020

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 28/07/2020 |
  • Biểu mẫu |
  • 297 Lượt xem

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Để hiểu thế nào là Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cần phải hiểu rõ khái niệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể hiểu một cách khái quát, quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một văn bản có chứa nội dung thay đổi từ cá nhân này sang cá nhân khác với tư cách là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Với tinh thần tôn trọng sự thỏa thuận nội bộ của các loại hình doanh nghiệp, hiện nay vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể nào quy định chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định thay đổi người của doanh nghiệp.

Pháp luật cho phép các loại hình doanh nghiệp được tiến hành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như nội dung được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện về người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

1/ Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật trong loại hình công ty TNHH.

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng, …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Điều lệ công ty TNHH …;

Xét biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên công ty TNHH … ngày … tháng … năm …;

Xét tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng thành viên Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông (bà) … thôi giữ tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH … kể từ ngày …, tháng …, năm …

Điều 2. Cử ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH … kể từ ngày …, tháng …, năm …

Điều 3. Ông (bà) … có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người được cử làm người đại diện theo pháp luật mới của công ty trước ngày thôi tư cách làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 4. Các ông (bà) được nêu tại Điều 1, Điều 2 tại Quyết định này, Phòng tổ chức – hành chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

2/ Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật trong loại hình Công ty Cổ phần.

CÔNG TY CP …

Số: …/…-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng, …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Điều lệ công ty TNHH …;

Xét biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên công ty TNHH … ngày … tháng … năm …;

Xét tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông (bà) … thôi giữ tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần … kể từ ngày …, tháng …, năm …

Điều 2. Cử ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần … kể từ ngày …, tháng …, năm …

Điều 3. Ông (bà) … có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người được cử làm người đại diện theo pháp luật mới của công ty trước ngày thôi tư cách làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 4. Các ông (bà) được nêu tại Điều 1, Điều 2 tại Quyết định này, Phòng tổ chức – hành chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hướng dẫn soạn quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Về hình thức, phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; Phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; Tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành.

Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung, cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên:

+ Thông tin cá nhân cơ bản của người thôi giữ tư cách là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp,người được cử là người đại điện theo pháp luật mới của doanh trên các điều, khoản, điểm;

+ Trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người được cử làm người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp trước ngày thôi tư cách làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Ngày, tháng, năm sẽ bị thôi tư cách và có tư cách là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; các cá nhân và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định;

+ Thời gian quyết định có hiệu lực thi hành.