Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 7685 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bầu cử là một trong những hoạt động rất quan trọng đối với một quốc gia. Đây cũng là quyền quan trọng của công dân được ghi nhận Hiến pháp. Hơn thế nữa, đây cũng là nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy Giáo dục công dân.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Câu hỏi: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Phổ thông.

C. Đại diện.

D. Bình đẳng.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án C. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc đại diện.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án C:

Các nguyên tắc của bầu cử đã được quy định rất cụ thể trong Điều 7 – Hiến pháp năm 2013, cụ thể:

“ 1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.”

Từ đó có thể nhận thấy, bầu cử được thực hiện theo 04 nguyên tắc, cụ thể:

Thứ nhất: Phổ thông

– Nguyên tắc phổ thông trong bầu cử là nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo đó, mọi công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

– Nguyên tắc phổ thông thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình.

Thứ hai: Bình đẳng

– Cử tri tham gia bầu cử có cơ hội tham gia bầu cử như nhau, có quyền và nghĩa vụ như nhau. Kết quả bầu chỉ phụ thuộc vào số phiếu bầu.

– Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi sự phân bổ hợp lý cơ cấu thành phần, số lượng đjai biểu để đại diện cho các vùng, miền, địa phương, tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số.

Thứ ba: Bỏ phiếu kín

– Nguyên tắc này bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Từ đó, cử tri bầu ai, không bầu cho ai đều được bảo đảm bí mật.

– Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không có ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử, không ai được biết hay can thiệp vài việc viết phiếu bầu của cử tri.

Thứ tư: Trực tiếp

– Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Trường hợp cư tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

– Trường hợp cử tri ốm đau, khuyết tật, già yếu không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Từ những quy định trên, có thể nhận thấy Đại diện không phải là nguyên tắc thể hiện quyền bầu cử của công dân.

Như vậy, với câu hỏi Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích các nguyên tắc trong bầu cử theo quy định của pháp luật. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (5 bình chọn)