Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5856 Lượt xem
4.6/5 - (9 bình chọn)

Theo nội dung quy luật giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin: Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Vậy Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với?

Câu hỏi:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với?

A. Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết

B. Tổng thời gian lao động cá nhân

C. Tổng thời gian lao động xã hội tập thể

D. Tổng thời gian lao động cộng đồng

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án A. Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Nội dung của quy luật giá trị: “Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.”. Như vậy, khi hai hàng hóa trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc giá cả phù hợp với giá trị, nghĩa là phải đảm bảo bù đắp được chi phí chí người sản xuất (chi phí hợp lý) và đảm bảo hoạt động sản xuất đó có lãi để tiếp tục tái sản xuất

Trong sản xuất, tác động của quy luật giá trị buộc người buộc người sản xuất phải làm sao cho mức lao động xã hội cá biệt sản xuất ra tổng hàng hóa phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết, như vậy họ mới có thể tồn tại được.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án B: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với Tổng thời gian lao động cá nhân là đáp án chưa chính xác bởi tổng thời gian lao động của một cá nhân không thể tạo nên tổng hàng hoá đưa ra thị trường, ở đây câu hỏi đang đặt trong phạm vi rộng đó là tổng hàng hóa trên thị trường và sức lao động cá biệt để tạo ra hàng hóa đó.

+ Phương án C: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với Tổng thời gian lao động xã hội tập thể là đáp án chưa chính xác bởi vì nếu chỉ để thời gian lao động tập thể thì chưa chính xác, bởi thời gian lao động tập thể là một phạm vi rộng, cụ thể ở đây phải là thời gian lao động tập thể cần thiết để tạo ra hàng hóa đó.

+ Phương án D: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với Tổng thời gian lao động cộng đồng là đáp án chưa chính xác bởi vì từ cộng đồng ở đây chưa phù hợp với đối tượng đang được đề cập đến là sự sản xuất kinh doanh.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án A. Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

4.6/5 - (9 bình chọn)