Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và?

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 17/01/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 230 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Phương pháp luận là cấp độ cao nhất của lý luận và phương pháp, ở trình độ khái quát sâu sắc nhất cái bản chất của cả lý luận lẫn phương pháp. Vậy Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và?

Câu hỏi: Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và?

A. Phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới

B. Các cách thức, quan điểm nghiên cứu khoa học

C. Các phương pháp cải tạo thế giới

D. Phương án nhận thức khoa học

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án A. Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Phương pháp luận là lý luận về các phương pháp nhận thức và cải tạo thực tiễn.

Lý luận là hệ thống các tri thức, khái niệm và phạm trù, có chức nǎng vừa phản ánh, vừa dự báo bản chất, quy luật vận động, phát triển của khách thể nghiên cứu.

Phương pháp là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực, cách thức điều chỉnh nhận thức và hoạt động của con người trong việc tiếp cận lý luận và khảo sát thực tế.

Giữa lý luận với phương pháp và phương pháp luận có mối liên hệ nội tại và quy định lẫn nhau. Tính thống nhất giữa lý luận, phương pháp và phương pháp luận là ở nguồn gốc, nội dung khách quan của nó, là ở sự chế ước lẫn nhau giữa khách quan và chủ quan, là sự chung đúc trong nó cả thế giới quan và hệ tư tưởng.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án B: Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và Các cách thức, quan điểm nghiên cứu khoa học là đáp án chưa chính xác, bởi vì Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới. Phương pháp nhận thức khoa học đã bao gồm Các cách thức, quan điểm nghiên cứu khoa học.

+ Phương án B: Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và Các phương pháp cải tạo thế giới là đáp án chưa chính xác. Bởi vì trong phương pháp luận đã bao gồm các phương pháp.

+ Phương án D: Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và Phương án nhận thức khoa học là đáp án chưa chính xác bởi vì Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới. Nếu như đáp án nhắc lại về phương pháp nhận thức khoa học thì bị lặp phần trên và do vậy đáp án D là đáp án sai.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án A. Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới.

5/5 - (8 bình chọn)