Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 12/09/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2316 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Câu hỏi:

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để?

A. Khai báo tên chương trình.

B. Khai báo các thư viện.

C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện.

D. Khai báo từ khóa.

Đáp án đúng C.

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể dùng trong chương trình), cấu trúc chung của chương trình gồm phần khai báo và phần thân chương trình.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Trong chương trình Tin học lớp 8, bài số 2, chúng ta được học về Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình. Trong đó:

1/ Về ngôn ngữ lập trình

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản: bảng chữ cái và các quy tắc viết lệnh

– Bảng chữ cái

+ Mọi ngôn ngữ lập trình đều có bảng chữ cái riêng

+ Các câu lệnh chỉ được viết từ các chữ cái trong bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình

+ Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình thường gồm: chữ cái tiếng Anh, chữ cái số, các ký tự khác.

– Các quy tắc

+ Mỗi câu lệnh trong chương trình đều có quy tắc quy định cách viết các từ và thứ tự của chúng.

+ Mỗi câu lệnh đều có một ý nghĩa nhất định xác định thao tác mà máy tính cần thực hiện và kết quả đạt được.

2/ Về từ khóa và tên

a. Từ khóa

– Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định

– Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khóa nhất định

b. Tên

– Do người lập trình đặt, phải tuân thủ theo các quy tắc của ngôn ngữ lập trình cũng như của chương trình dịch và thỏa mãn:

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau

+ Tên không được trùng với các từ khóa

+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

– Ví dụ: Stamgiac, ban_kinh,…

3/ Về cấu trúc chung của chương trình

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm hai phần:

[ < Phần khai báo > ]

< Phần thân chương trình >

Trong đó:

– Phần khai báo có thể có hoặc không

– Phần thân chương trình bắt buộc phải có

a. Phần khai báo

Phần khai báo gồm:

– Khai báo tên chương trình

– Khai báo các thư viện: chứa các lệnh viết sẵn có thể dùng trong chương trình

b. Phần thân chương trình

Gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện.

5/5 - (3 bình chọn)