Payment order là gì?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1876 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay việc sử dụng các thuật ngữ Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế là rất phổ biến, một trong số những thuật ngữ được dùng khá thường xuyên là Payment order. Vậy Payment order là gì?

Chúng tôi sẽ cung cấp đến quý bạn đọc những nội dung cơ bản liên quan đến Payment order là gì thông qua bài viết dưới đây.

Payment order là gì?

Payment order là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Payment order theo nghĩa tiếng Việt được hiểu là lệnh chi trả.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định:

“ 3. Dịch vụ thanh toán lệnh chi, ủy nhiệm chi (sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi) là việc ngân hàng thực hiện yêu cầu của bên trả tiền trích một số tiền nhất định trên tài khoản thanh toán của bên trả tiền để trả hoặc chuyển tiền cho bên thụ hưởng. Bên thụ hưởng có thể là bên trả tiền.”

Theo quy định trên thì có thể hiểu Payment order hay lệnh chi trả là lệnh chỉ thị chuyển tiền tới một tài khoản đã được chỉ định. Hay hiểu một cách cụ thể là việc ngân hàng thực hiện yêu cầu của bên trả tiền trích một số tiền nhất định trên tài khoản thanh toán của bên trả tiền để trả hoặc chuyển tiền cho bên thụ hưởng.

Các lệnh chi trả có thể được thực hiện bằng hình thức bằng thư điện tín hoặc các hình thức khác.

Quy trình ủy nhiệm chi được thực hiện theo khoản 2 điều 8 thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm các hoạt động như sau:

Ngân hàng xây dựng, ban hành quy trình nội bộ thực hiện thanh toán ủy nhiệm chi:

+ Lập, giao nhận ủy nhiệm chi: Bên trả tiền lập ủy nhiệm chi gửi đến ngân hàng nơi mở tài khoản thanh toán để trích tài khoản trả cho bên thụ hưởng.

+ Kiểm soát ủy nhiệm chi

Khi nhận được ủy nhiệm chi, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

+ Xử lý chứng từ và hạch toán

+ Ngân hàng thực hiện báo Nợ, báo Có đầy đủ, kịp thời cho khách hàng theo phương thức, thời điểm báo Nợ, báo Có đã được thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Người lập Payment order là ai?

Khoản 1 điều 8 thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định về mẫu chứng từ ủy nhiệm chi như sau:

“ 1. Mẫu chứng từ ủy nhiệm chi bao gồm các yếu tố chính sau:

a) Chữ lệnh chi (hoặc ủy nhiệm chi), số chứng từ;

b) Ngày, tháng, năm lập ủy nhiệm chi;

c) Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản thanh toán của bên trả tiền;

d) Tên ngân hàng phục vụ bên trả tiền;

đ) Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng;

e) Tên ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng;

g) Nội dung thanh toán;

h) Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số;

i) Ngày, tháng, năm ủy nhiệm chi có giá trị thanh toán;

k) Chữ ký (chữ ký tay đối với chứng từ giấy và chữ ký điện tử đối với chứng từ điện tử) của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền và chữ ký những người có liên quan đến chứng từ theo quy định của pháp luật; dấu đơn vị (nếu có).

Ngân hàng được quy định thêm các yếu tố trên ủy nhiệm chi cho phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù hoạt động của đơn vị mình nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì ta có thể xác định rằng người lập ủy nhiệm chi là khách hàng. Khách hàng phải lập, ký và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Ngân hàng không thể tùy tiện thực hiện trích tiền từ tài khoản của khách hàng để chuyển vào đơn vị thụ hưởng trừ trường hợp đã có thỏa thuận bằng văn bản với khách hàng.

Cad là phương tiện thanh toán gì?

Cad là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Cash Against Document là một phương thức thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu và nó có lợi cho nhà xuất khẩu.

CAD là phương thức thanh toán giao chứng từ trả tiền, trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản tín thác để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu, khi nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng để nhận tiền thanh toán.

Quy trình thực hiện phương thức thanh toán cad như sau:

+ Sau khi kí hợp đồng với nhà Xuất khẩu, nhà nhập khẩu cần đến ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu cầu thực hiện dịch vụ CAD.

+ Sau khi nhà nhập khẩu chuyển đầy đủ số tiền kí quĩ, một tài khoản tín thác sẽ được mở để ghi số tiền kí quĩ, đồng thời Ngân hàng cũng thông báo cho người xuất khẩu về việc tài khoản tín thác đã hoạt động.

+ Sau khi kiểm tra các điều kiện của tài khoản tín thác, nếu đồng ý thì bên xuất khẩu giao hàng cho bên vận chuyển để chuyển hàng đến địa điểm nơi nhà nhập khẩu yêu cầu.

+ Sau khi tiến hành việc giao hàng bên xuất khẩu sẽ xuất trình những chứng từ phù hợp cho ngân hàng

+ Ngân hàng tiến hành kiểm tra chứng từ theo yêu cầu của Memorandum, nếu thấy phù hợp thì tiến hành ghi Có cho người xuất khẩu và ghi Nợ tài khoản kí quĩ của người nhập khẩu, sau khi đã thu phí dịch vụ ngân hàng theo chỉ thị trong Memorandum.

+ Ngân hàng giao chứng từ lại cho nhà xuất khẩu.

Trên đây là nội dung bài viết về Payment order là gì?, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.

5/5 - (5 bình chọn)