Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2298 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11, tại bài số 7, chúng ta được học về Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.

Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

Bài viết sẽ chia sẻ các thông tin giúp Quý vị giải đáp được thắc mắc trên:

Câu hỏi:

Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

A. Doanh nghiệp tư nhân

B. Công ty cổ phần

C. Hợp tác xã

D. Cửa hàng kinh doanh.

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án C. Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là Hợp tác xã.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án C:

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định, ở nước ta có 5 thành phần kinh tế, đó là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, bao gồm nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó, hợp tác xã là nòng cốt.

Hợp tác xã là những đơn vị kinh tế được xây dựng dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước.

Vai trò và mối quan hệ giữa thành phần kinh tế tập thể với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như sau:

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế; không giới hạn quy mô và địa bàn (trừ một số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên.

Kinh tế tập thể phát triển và cùng với kinh tế nhà nước “ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Như vậy, Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là Hợp tác xã. Mong rằng, qua bài viết Quý vị đã có thêm được cho mình thông tin hữu ích về thành phần kinh tế tập thể – thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế nước nhà.

5/5 - (5 bình chọn)