Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 19/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 186 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức cơ bản, trong đó có hình thức vận động vật lý. Vậy Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật

B. Sự thay đổi thời tiết của các mùa trong năm

C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng

D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử

Đáp án đúng là đáp án C. Nội dung thể hiện hình thức vận động vật lí là Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Ăngghen định nghĩa: “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, – tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất – thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy”

Các hình thức vận động nói trên được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao tương ứng với trình dộ kết cấu của vật chất bao gồm:

+ Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.

+ Vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện, v.v..

+ Vận động hóa học là vận động của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải các chất.

+ Vận động sinh học là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường.

+ Vận động xã hội là sự thay đổi, thay thế các quá trình xã hội của các hình thái kinh tế – xã hội.

Các hình thức vận động nói trên khác nhau về chất. Từ vận động cơ học đến vận động xã hội là sự khác nhau về trình độ của sự vận động, những trình độ này tương ứng với trình độ của các kết cấu vật chất.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Nội dung thể hiện hình thức vận động vật lí là Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật là đáp án sai, bởi vì vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện… còn đối với Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật là vận động sinh học.

+ Phương án B: Nội dung thể hiện hình thức vận động vật lí là Sự thay đổi thời tiết của các mùa trong năm là đáp án sai, bởi vì vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện…còn sự thay đổi thời tiết của các mùa trong năm là vận động cơ học.

+ Phương án D: Nội dung thể hiện hình thức vận động vật lí là Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử là đáp án sai, bởi vì Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử là vận động xã hội

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Nội dung thể hiện hình thức vận động vật lí là Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng

->>> Tham khảo thêm: Mẫu bản cam kết

5/5 - (5 bình chọn)