Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2035 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Theo Triết học Mác – Lê-nin vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội. Dựa trên những thành tựu khoa học của thời đại mình, Ph.Ăngghen đã phân chia vận động thành 5 hình thức cơ bản. Vậy nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học là câu hỏi được đông đảo độc giả quan tâm tìm kiếm

Câu hỏi:

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác.

B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt

C. Quá trình bốc hơi của nước

D. Sự biến đổi của nền kinh tế

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học là đáp án: A. Sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác.

Sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác thể hiện hình thức vận động cơ học.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất gồm:

+ Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.

+ Vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện, v.v..

+ Vận động hóa học là vận động của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải các chất.

+ Vận động sinh học là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường.

Sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác thể hiện hình thức vận động cơ học.

+ Vận động xã hội là sự thay đổi, thay thế các quá trình xã hội của các hình thái kinh tế – xã hội.

Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian. Như vậy sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác là sự di chuyển vị trí của chiếc xe trong không gian, đây là sự thể hiện hình thức vận động cơ học.

=> Do đó đáp án đúng cho câu hỏi nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học là đáp án: A. Sự di chuyển của chiếc xe từ vị trí này đến vị trí khác.

5/5 - (6 bình chọn)