Nhận xét không đúng về điện môi là?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 651 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Câu hỏi: Nhận xét không đúng về điện môi là?

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1

Đáp án đúng D.

Nhận xét không đúng về điện môi là hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1, mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.

Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng

Điện môi là những chất không dẫn điện (cách điện). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các điện tích tự do là rất ít. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi điện trường tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.

Khi điện môi được đặt trong điện trường, thực tế không có dòng điện chạy trong chúng bởi vì, không giống như kim loại, chúng không có các electron liên kết lỏng lẻo hoặc tự do có thể trôi qua vật liệu. Thay thế phân cực điện xảy ra. Các điện tích dương trong điện môi được dịch chuyển dần theo hướng của điện trường và các điện tích âm được dịch chuyển dần theo hướng đối diện với điện trường. Sự phân tách điện tích nhẹ hoặc phân cực này làm giảm điện trường trong lớp điện môi.

Mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.

5/5 - (4 bình chọn)