Người được bảo hiểm là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2013 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Khi tìm hiểu về bảo hiểm, tham gia bảo hiểm, Quý vị cần nắm được các thuật ngữ cơ bản, tránh sự nhầm lẫn. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ liên quan đến người được bảo hiểm, giúp Quý độc giả làm rõ những thắc mắc như người được bảo hiểm là gì? Người được bảo hiểm có thể là người thụ hưởng không? Quyền lợi và trách nhiệm của người được bảo hiểm như thế nào? Mời Quý vị theo dõi nội dung bài viết:

Người được bảo hiểm là gì?

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành thì: Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Ví dụ: Người được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là người mà tính mạng và sức khỏe của người đó là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm. Tên người được bảo hiểm được thể hiện trong trang hợp đồng.

Bên mua bảo hiểm là gì?

Bên mua bảo hiểm (policyholder) là người mua một chính sách bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, nhằm bảo vệ bản thân hoặc tài sản của mình khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Bên mua bảo hiểm có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức (công ty, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.).

Khi bên mua bảo hiểm mua một chính sách bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, họ phải trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm (premium) để được bảo vệ. Số tiền phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại chính sách bảo hiểm, mức độ rủi ro, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và nhiều yếu tố khác.

Nếu xảy ra sự kiện bất ngờ như tai nạn, bệnh tật, thảm họa thiên nhiên hoặc tổn thất tài sản khác, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với một số loại bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể phải trả một khoản tiền tự chi trước khi được hưởng bảo hiểm (tức là khoản tiền không được bảo hiểm).

Việc mua bảo hiểm giúp bên mua bảo hiểm yên tâm hơn về tài sản của mình và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, trước khi mua bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cần phải tìm hiểu kỹ về các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo hiểm để đảm bảo rằng họ sẽ được hưởng lợi từ chính sách này trong trường hợp cần thiết.

Một số thuật ngữ khác về bảo hiểm nên biết

– Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

– Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

– Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

– Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.

– Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

– Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

– Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

– Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

– Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Người được bảo hiểm có thể là người thụ hưởng không?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

Trong hợp đồng bảo hiểm con người thì:

– Người thụ hưởng có thể là người được bảo hiểm

– Người được bảo hiểm và người thụ hưởng có thể là hai người khác nhau.

– Người được bảo hiểm là đối tượng mà các điều khoản trong hợp đồng hướng tới.

– Người thụ hưởng sẽ là người được nhận các quyền lợi đã được nêu trong hợp đồng.

Quyền lợi và trách nhiệm của người được bảo hiểm

Thứ nhất: Về quyền lợi

Người được bảo hiểm là đối tượng chính trong mọi hợp đồng bảo hiểm liên quan tới con người, chính vì thế họ sẽ nhận được những quyền lợi chung sau:

– Được tham gia sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để bảo vệ toàn diện trước các rủi ro khôn lường trong cuộc sống

– Được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe thuộc phạm vi bảo hiểm

– Được nhận được số tiền bảo hiểm dựa vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nếu người được bảo hiểm là người thụ hưởng

– Yêu cầu công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng

– Trong trường hợp người được bảo hiểm là người thụ hưởng qua đời, tiền bảo hiểm sẽ được trả cho người thừa kế hợp pháp ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thứ hai: Về trách nhiệm

Người được bảo hiểm là chủ thể chính trong hợp đồng bảo hiểm, vì vậy họ cũng phải có các trách nhiệm sau:

– Kê khai trung thực, đầy đủ các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hạn chế tổn thất

– Thông báo cho công ty bảo hiểm về các thiệt hại mà bản thân phải gánh chịu

– Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

5/5 - (8 bình chọn)