‘mưu cầu’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 121 Lượt xem
Đánh giá post
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” mưu cầu “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ mưu cầu, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ mưu cầu trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tôi đâu có mưu cầu cái đó.

2. + 24 Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác.

3. Tôi đâu có mưu cầu cái đó

4. Đừng mưu cầu việc như thế nữa”’.

5. “ MƯU CẦU Hạnh Phúc ” là quyền của mọi người .

6. “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.—1 Cô-rinh-tô 10:24.

7. “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.—1 Cô-rinh-tô 10:24

8. Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác” (1 Cô-rinh-tô 10:23, 24).

9. “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.—1 Cô-rinh-tô 10:23, 24

10. Nguồn hướng dẫn chắc chắn để mưu cầu hạnh phúc

11. Nếu mưu cầu hạnh phúc đúng cách, bạn sẽ đạt được.

12. + 5 Thế mà con lại mưu cầu* việc lớn cho mình.

13. NGUYÊN TẮC KINH THÁNH: “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.—1 Cô-rinh-tô 10:24.

14. Hãy tiếp tục mưu cầu sự bình an của Đức Chúa Trời

15. Tôi gọi là đi tìm niềm vui sự mưu cầu hạnh phúc.

16. Quyền bất khả xâm phạm của tôi, quyền mưu cầu hạnh phúc.

17. Hắn chẳng mưu cầu hòa bình cho dân mà chỉ là thảm họa”.

18. Nhưng ngài đã không dùng tài khéo léo để mưu cầu vật chất.

19. Đời sống của họ không chỉ dành cho những mưu cầu thế tục.

20. Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. “

21. Quyền tự nhiên trước tiên là quyền mưu cầu sinh tồn của con người.

22. Mưu cầu sự bình an của Đức Chúa Trời trong đời sống gia đình

23. Ý tôi là, anh biết là anh cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc chứ?

24. Dag Hammarskjöld dạo ấy nói rằng ông đang mưu cầu “giải cứu đất cũ này”.

25. Phải chăng họ trở về quê hương chỉ để mưu cầu lợi ích cá nhân?

26. Tuy nhiên, mưu cầu là một chuyện, đạt được mục tiêu lại là chuyện khác.

27. Có những mưu cầu tốt hơn để đạt được sở thích và sử dụng nghị lực.

28. Nơi sa mạc này không có gì và không ai lại không có mưu cầu gì.

29. Một số người có thể tặng biếu hội từ thiện vì mưu cầu quyền lợi riêng.

30. Người đó có mưu cầu quyền thế hay thế lực chính trị trong thế gian hay không?

31. “Tham nhũng là sự lạm dụng quyền hành được giao để mưu cầu lợi ích cá nhân.

32. 10. (a) Vua A-cha mưu cầu đồng minh với vua A-si-ri như thế nào?

33. Không phải là loại hòa bình mà chúng ta nên cầu nguyện và mưu cầu hay sao?

34. Họ chẳng biết gì ngoài lề thói của một thế hệ chỉ biết mưu cầu tư lợi .

35. Thật là bất vị kỷ biết bao—mưu cầu điều thiện ngay cả cho kẻ thù nghịch!

36. Thay vì chọc tức, người nói những lời mưu cầu bình an và làm lắng dịu tâm hồn.

37. Trong những mưu cầu quan trọng này, chúng ta sẽ không bao giờ bị bỏ mặc một mình.

38. Mưu cầu một cuộc sống sung túc có thể làm chúng ta đi trệch các mục tiêu thiêng liêng

39. Những người bất toàn thường nghĩ hạnh phúc tùy thuộc vào việc mưu cầu những tiện nghi vật chất.

40. (1 Phi-e-rơ 4:11) Những người mưu cầu quyền lực cho mình thì trở nên tự phụ.

41. Mưu cầu lợi ích cho người khác qua việc trở lại thăm tất cả những ai tỏ ra chú ý

42. Việc giao tiếp cởi mở giúp chúng ta mưu cầu sự bình an của Đức Chúa Trời trong đời sống gia đình

43. Nói gì nếu chính phủ này không phải chỉ hứa là sẽ mưu cầu hạnh phúc mà là hứa ban hạnh phúc?

44. 20 phút: “Mưu cầu lợi ích cho người khác qua việc tiếp tục giúp tất cả những ai tỏ ra chú ý”.

45. Đè nặng lên chính đây cái đè năng lên tôi, giải phóng từ thứ tôi mưu cầu và thứ tôi đạt được.

46. Leo quyết định ký kết một hiệp ước hòa bình riêng biệt với Gaiseric nhằm mưu cầu sự yên ổn cho phương Đông.

47. Vua và quan cùng nhau cai trị thiên hạ, phải mưu cầu bình yên cho thiên hạ và yên vui cho dân chúng.

48. Gia-cơ kêu gọi chúng ta kiểm soát cái lưỡi, kháng cự lại ảnh hưởng của thế gian và mưu cầu sự bình an.

49. Các cuộc thăm lại đạt đến các mục tiêu này là cách tốt nhất để chúng ta mưu cầu lợi ích cho người khác.

50. Xin lưu ý chính phủ mà người ta mong có đó đã hứa chỉ cho người dân quyền mưu cầu hạnh phúc mà thôi.

Đánh giá post