Model là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4619 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Model là gì?

Model là từ tiếng Anh với nghĩa tiếng Việt là mô hình. Phát âm là /ˈmɒd.əl/.

Giải thích nghĩa của mô hình

Mô hình (Model) là một đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thống đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân ô tô hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp.

Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó.

Các mô hình có thể được chia thành mô hình vật lý và mô hình trừu tượng. Các mô hình khái niệm hoặc trừu tượng là trọng tâm của triết học khoa học. Trong thương mại, mô hình có thể đề cập đến một thiết kế cụ thể của một sản phẩm như được trưng bày trong danh mục/ phòng trưng bày và mở rộng cho chính sản phẩm đã bán.

Một số ví dụ với model

abstract modelmô hình trừu tượng

accessing model mô hình truy nhập

block diagram modelmô hình sơ đồ khối

computational model – mô hình tính toán

computer security model – mô hình an toàn máy tính

The whole car can be modelled on a computer before a single component is made. – Toàn bộ chiếc xe có thể được mô hình hóa trên máy tính trước khi một thành phần được thực hiện.

We were shown large and small models of air conditioners. – Chúng tôi đã được thể hiện các mô hình lớn và nhỏ của điều hòa không khí.

By looking at this model you can get a better idea of how the bridge will look. – Bằng cách nhìn vào mô hình này, bạn có thể nhận được một ý tưởng tốt hơn về cách cây cầu sẽ trông như thế nào.

5/5 - (5 bình chọn)