Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 12/03/2022 |
  • Giáo dục |
  • 156 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khái niệm mâu thuẫn với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hoá của các mặt đối lập trong mỗi sự vật hoặc giữa các sự vật trong quá trình vận động, phát triển của chúng (đây là mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập). Vậy mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường?

Câu hỏi:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường?

A. Đấu tranh.

B. Sự đấu tranh giữa các lực lượng.

C. Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Đáp án đúng C.

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không phải giải quyết mâu thuẫn bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Theo quan điểm triết học Mác Lênin giải thích về mâu thuẫn như sau: Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

Mọi sự vật hoặc hiện tượng đều chứa đựng những khuynh hướng mặt đối lập, từ đó tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân chúng. Sự thống nhất và đấu tranh từ các mặt đối lập tạo ra xung lực nội của sự vận động, phát triển, và dẫn tới mất đi cái cũ thay thế bởi cái mới.

+ Mặt đối lập của mâu thuẫn thể hiện: Mặt đối lập là những mặt mà có những thuộc tính, đặc điểm, những tính quy định mà có khuynh hướng biến đổi trái ngược, tồn tại theo khách quan ở trong tự nhiên, tư suy và xã hội.

+ Sự thống nhất của các mặt đối lập: Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa với nhau, tồn tại nhưng không tách rời với nhau của các mạt đối lập, tự tồn tại đó phải lấy sự tồn tại của mặt khác để làm tiền đề. Sự thống nhất đó tạo lên những nhân tố “đồng nhất” của các mặt đối lập. Khi ở một mức độ nào đó chúng sẽ có thể chuyển hóa cho nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng có biểu hiện tác động ngang nhau, đó chỉ là trạng thái vận động khi có sự diễn ra căn bằng.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập: Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lợi với nhau theo xu hướng là bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó. Hình thức đấu tranh các mặt đối lập vô cùng phong phú và đa dạng, tùy thuộc vào mối quan hệ qua lại của điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh và các mặt đối lập, tính chất.

Đặc biệt mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào là khi các mặt đối lập đấu tranh gay gắt với nhau, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

5/5 - (5 bình chọn)