Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 166 Lượt xem
5/5 - (15 bình chọn)

Khi có nhu cầu mở rộng kinh doanh thì việc thành lập chi nhánh là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Để thành lập chi nhánh doanh nghiệp sẽ phải gửi hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.

Trong đó, hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần sẽ phải có Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần để quý khách hàng có thể tham khảo.

Chi nhánh là gì?

Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh được định nghĩa là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

So với văn phòng đại diện, chi nhánh được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh vì mục đích sinh lời. Tuy nhiên, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh được quy định tại Luật Thương mại 2005. Theo đó, chi nhánh có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Được thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của pháp luật.

– Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

– Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập chi nhánh

Để thành lập chi nhánh, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở chính. Theo Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

(i) Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ&tên và đóng dấu cùa doanh nghiệp (theo mẫu);

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh;

 (v) Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh (nếu việc thành lập chi nhánh không phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện); và

(vi) Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh.

Như vậy, đối với công ty cổ phần, việc quyết định thành lập chi nhánh sẽ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Căn cứ Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi công ty cổ phần đăng ký thành lập chi nhánh, thì hồ sơ sẽ phải bao gồm Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

Để biết rõ hơn về nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Hội đồng quản trị công ty cổ phần, bạn đọc có thể theo dõi tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Qúy khách hàng đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty công ty cổ phần có thể tham khảo Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:…./QĐ-HĐQT …., ngày…tháng…năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN…

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần….được thông qua ngày…tháng…năm…..;

– Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số…./BB-HĐQT ngày…./…/… về việc thành lập chi nhánh;

– Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1: Phê chuẩn và công nhận các vấn đề sau đây:

  1. Thành lập chi nhánh công ty cổ phần………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………..………………………………….

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: ………………………………………………………

  1. Bổ nhiệm ông/bà………………………………………………………………….

Sinh ngày: …./…./…….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: …………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………………………..……………………….………

Quốc tịch: …………………………………………..………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..…………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………..………………………….

Làm người đứng đầu chi nhánh từ ngày…/…./…..

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà….., Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ& tên, đóng dấu công ty)

 

 

Ngoài Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty cổ phần phải có Biên bản họp của Hội đồng quản trị. Nội dung Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây là nội dung bài viết “Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hi vọng những thông tin nêu trên hữu ích đối với Qúy độc giả.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

5/5 - (15 bình chọn)