Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 2074 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Kế toán có vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp, theo đó, kế toán trưởng là chức danh quan trọng với daonh nghiệp. Để trở thành kế toán trưởng đòi hỏi đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật và có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp.

Vậy kế toán trưởng là gì? Điều kiện trở thành kế toán trưởng là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ra sao? Hãy cùng TBT Việt Nam làm rõ qua nội dung bài viết này.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2021

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm để giữ chức vụ đứng đầu phòng kế toán của cơ quan, doanh nghiệp,… là người chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng có chức năng chính là chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính tại đơn vị mình quản lý, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới.

Ngoài ra, kế toán trưởng còn tạo cơ giúp cho ban lãnh đạo có thể nắm bắt rõ tình hình của doanh nghiệp và đưa ra định hướng của doanh nghiệp.

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan doanh nghiệp trực tiếp quản lý phòng kế toán, nên thường sẽ do người đại theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện, tức là giám đốc hoặc tổng giám đốc quản lý lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp bổ nhiệm.

Do vậy mà kế toán trưởng sẽ trực tiếp làm việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc tài chính.

Điều kiện trở thành kế toán trưởng

Theo quy định tại Điều 54 Luật kế toán 2015 thì tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành kế toán trưởng gồm

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm : 

– Đối Công ty nhà nước, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì kế toán trưởng đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc đại học trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 2 năm trở lên; đối với trình độ cao đẳng thì kinh nghiệm làm việc phải từ 3 năm trở lên

– Đối với Công ty Hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hợp tác xã thì kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn từ bậc trung cấp trở lên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực từ 3 năm trở lên

– Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước thì phải có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực  tối thiểu là 5 năm

Ngoài ra, người được bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng phải đảm bảo: Có đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo trình độ lĩnh vực cao…

Điều kiện để được bổ nhiệm:

– Không thuộc đối tượng ở Điều 52 Luật kế toán, gồm: Người chưa thành niên, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa, người thân thích của giám đốc, tổng giám đốc…

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2021

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là văn bản nội bộ doanh nghiệp ban hành. Vì vậy, hiện nay pháp luật không quy định về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng thống nhất. Song để đảm bảo rõ ràng về nội dung, từ đó tránh vướng mắc khi áp dụng, thì quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải đảm bảo những nội dung nhất định.

Chúng tôi xin gửi đến Quý vị mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, cụ thể với công ty cổ phần ở phần tiếp theo. Quý vị cũng có thể tải về nếu thấy phù hợp với doanh nghiệp mình.

Download Tại đây

CÔNG TY….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …./QĐ – …. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………..;

– Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ………………….;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh …………………………………..;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ ……………………………………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………..                              Giới tính:……………..

Sinh ngày:…./…./…………………        Dân tộc: …….       Quốc tịch:………

CMND/Hộ chiếu số: ………… do công an ………………. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại:                 ……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty…………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

–  Hỗ trợ giám đốc  trong hoạt động tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

–  Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

–  Phải tổ chức, giám sát, kiểm tra tiến độ làm việc của các nhân viên kế toán do mình quản lý, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

–  Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

–  Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

–   Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

–  Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:                     

 – Như Điều 3;   

– Lưu VP

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần năm 2024

Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một loại văn bản áp dụng pháp luật, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, nên nó cũng có bộ cục giống như những quyết định thông thường, gồm 3 phần cơ bản là:

Phần mở đầu: Gồm các nội dung cơ bản như Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty ban hành, tên loại văn bản, đồng thời ghi rõ cơ sở để ban hành ra quyết định (Luật kế toán, điều lệ công ty…)

Lưu ý người soạn thảo phải đảm bảo trình bày hình thức văn bản theo đúng quy định của pháp luật, xác định đúng tên loại văn bản, kiểm tra về hiệu lực pháp luật của các văn bản

Phần nội dung: Bao gồm những thông tin quan trọng của quyết định bổ nhiệm. Người soạn thảo phải đảm bảo có đủ các nội dung cơ bản sau:

– Điều 1: Nội dung đề cập đến công việc đang phát sinh là bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. Người soạn thảo chú ý phải ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tôn giáo, số CMND, nơi đăng ký thường trú….

– Điều 2: Tiếp đến liệt kê rõ ràng, cụ thể các quyền và nghĩa vụ mà kế toán trưởng được hưởng trong thời gian giữ chức vụ. Ở đây phải đảm bảo nội dung các quyền và nghĩa vụ phải nằm trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép và phải phù hợp với Điều lệ của công ty

– Điều 3: Quy định hiệu lực về đối tượng, để trả lời cho câu hỏi : “Ai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ?”

– Điều 4; Người soạn thảo quy định rõ hiệu lực về thời gian thi hành quyết định này

Phần cuối: Gồm chữ ký và nơi nhận. Ở đây người soạn thảo cần xác định đúng người có thẩm quyền ký tên. Thông thường thì có các loại hình thức ký như:

– Ký trực tiếp: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành văn bản

– Ký thay: Cấp phó thay cấp trưởng, được cấp trên ủy quyền

– Ký thừa lệnh

– Ký thừa ủy quyền: Cấp trên ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới

– Ký quyền: Người giữ chức danh quyền cấp trưởng

– Ký thay mặt: Thường dùng trong trường hợp văn bản do tập thể ban hành và người đứng đầu ký thay mặt

Như vậy, để có thể hoàn thành một quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty theo đúng quy định của pháp luật thì cần có:

+ Những kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

+ Nắm rõ các quy định của pháp luật Doanh nghiệp, Luật kế toán

+ Cập nhật kịp thời hiệu lực của các văn bản pháp luật.

Trên đây là những nội dung có liên quan đến Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng TBT Việt Nam gửi tới Quý vị. Trong quá trình tham khảo bài viết, Quý vị có băn khoăn, thắc mắc có thể liên hệ đến chúng tôi ngay để được hỗ trợ.

>>>Tham khảo thêm: Thủ tục Thay đổi Giám đốc Công ty

5/5 - (5 bình chọn)