Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần 2024

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1288 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Kế toán trưởng là chức danh có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Tuy nhiên, các thông tin pháp lý về kế toán trưởng còn xa lạ với nhiều người. Bởi vậy, có nhiều thắc mắc liên quan được đặt ra trong quá trình vận hành doanh nghiệp như: Công ty cổ phần có bắt buộc có kế toán trưởng không? Điều kiện trở thành kế toán trưởng thế nào? Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần soạn thế nào cho đúng?…

Hiểu được những băn khoăn trên, TBT Việt Nam dành riêng bài viết để chia sẻ những thông tin có liên quan đến bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành. Mời Quý vị cùng theo dõi:

Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Pháp luật hiện hành đã ghi nhận những trường hợp không bắt buộc doanh nghiệp phải có kế toán trưởng. Cụ thể như sau:

– Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

– Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

– Đơn vị không bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng , có bố tri người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định với thời gian bố trí tối đa là 12 tháng.

Công ty cổ phần bắt buộc phải có kế toán trưởng nếu không thuộc các trường hợp trên.

Chú ý:

– Văn bản pháp luật làm căn cứ:  Điều 53 Luật Kế toán 2015, Điều 20 Nghị Định 174/2016/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ ( theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần năm 2024

Điều kiện trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2024

Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

– Thẩm quyền bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 50 Luật Kế toán 2015 ghi nhận một trong những trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật ở đơn vị kế toán là bố trí người làm kế toán trưởng.

Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như sau:

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần phụ thuộc vào điều lệ của công ty đó.

– Nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

+ Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

+ Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Kế toán trưởng có quyền:

+ Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan.

+ Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

– Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có văn bản đề nghị phòng Tài chính công ty mình  có ý kiến về chuyên môn , nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

– Sau khi có văn bản thỏa thuận trên, phòng nhân sự của công ty cổ phần tổng hợp, trình người có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mới nhất

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mang tính chất nội bộ. Do đó, hiện nay không có Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần áp dụng chung cho tất cả các công ty. TBT Việt Nam xin chia sẻ mẫu này để Quý vị tham khảo, áp dụng.

Download Tại đây

CÔNG TY ….

Số:…../QĐ-……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …… tháng  ……  năm…

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………………………..

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

–     Ông/Bà …

–     Sinh ngày …

–     Dân tộc …

–     CMND số…

–     HKTT…

–     Chỗ ở hiện tại…

Giữ chức vụ : kế toán trưởng công ty ….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

+ Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan.

+ Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

  1. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

+ Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

+ Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

– Như Điều 3                           

– Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

Lưu ý: Người đại diện pháp luật công ty cổ phần trong mẫu đơn này là: Giám đốc.

Trên đây là Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần TBT Việt Nam cung cấp. Quý vị có thắc mắc trong quá trình tham khảo bài viết vui lòng liên hệ chúng tôi theo hotline 1900 6560 để được hỗ trợ.

>> Tham khảo: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2021

>> Tham khảo : Mẫu phiếu thu

>> Tham khảo : Mẫu phiếu chi

5/5 - (5 bình chọn)