Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 12/07/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 160 Lượt xem
5/5 - (13 bình chọn)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích cho Quý độc giả về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo:

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh là gì?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH là mẫu văn bản được lập ra nhằm bổ nhiệm giám đốc trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong đó, giám đốc/ tổng giám đốc là chủ thể không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Trong công ty TNHH 1 thành viên, theo điểm đ khoản 2 Điều 55 và khoản 1 Điều 63 Luật doanh nghiệp thì: Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, theo khoản 1 Điều 82 Luật Doanh nghiệp thì: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh gồm những nội dung gì?

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH gồm các nội dung:

1/ Quốc hiệu tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2/ Thời gian, địa điểm ban hành quyết định;

3/ Tên đơn vị ban hành và số, ký hiệu quyết định:

CÔNG TY TNHH…….

————

Số …… /QĐ – BONHIEM

4/ Tên văn bản và chủ thể có thẩm quyền ban hành;

5/ Căn cứ ban hành văn bản: Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên,…

6/ Thông tin của cá nhân được bổ nhiệm: họ tên, giới tính, dân tộc, ngày sinh, nơi cư trú, chức danh được bổ nhiệm;

7/ Quyền và nghĩa vụ của giám đốc được bổ nhiệm.

8/ Trách nhiệm thi hành: Người được bổ nhiệm, người có liên quan;

9/ Hiệu lực quyết định;

10/ Nơi nhận quyết định;

11/ Chủ thể ban hành văn bản/ đại diện: ký, ghi rõ họ tên.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

Quý vị có thể tham khảo Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH dưới đây:

CÔNG TY TNHH…….

————

Số …… /QĐ – BONHIEM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày….tháng ……năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

 – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ……….

Đối với:

Ông…………………………..  Giới tính: …….

Sinh ngày: ………………..  Dân tộc:………     Quốc tịch: …………………..

Chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu số: …………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

– Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Ông……….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu VP;

…………

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Trên đây là một vài thông tin chia sẻ của chúng tôi về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH. Mong rằng với những thông tin này, Quý vị đã có cho mình thông tin hữu ích để thực hiện bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH. Trường hợp cần hỗ trợ thông tin, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi theo hotline tư vấn 0981.378.999. Trân trọng!

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Hà Nội

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

5/5 - (13 bình chọn)