Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/09/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 315 Lượt xem
5/5 - (9 bình chọn)

Khi hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn nhưng bên thuê và bên cho thuê vẫn muốn tiếp tục hợp đồng thì cả 02 bên cần thực hiện gia hạn hợp đồng thuê nhà. Việc gia hạn hợp đồng sẽ được tiến hành bằng việc lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì?

Trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ quy định chung về phụ lục hợp đồng mà không quy định riêng về phụ lục gia hạn hợp đồng. Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Theo đó, có thể hiểu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản phụ lục kèm theo quy định nội dung nhằm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận của các bên.

Ngoài việc có thể gia hạn thời gian thuê nhà, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm một số thỏa thuận như: giá cả, phương thức thanh, điều khoản mới,….

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với Hợp đồng thuê nhà, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được lập khi nào?

Gia hạn hợp đồng là nhằm mục đích để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng, do vậy việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn. Chính vì vậy, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng được lập trong thời điểm này.

Khi một hợp đồng hết hạn, theo quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng, cụ thể là chấm dứt hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Khi hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, nếu các bên muốn tiếp tục hợp đồng thì chỉ có thể giao kết hợp đồng mới.

Lưu ý khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cần có các nội dung sau:

+ Căn cứ ký Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà: Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ là căn cứ vào Hợp đồng chính là Hợp đồng thuê nhà số bao nhiêu, được ký kết ngày nào;

+ Thông tin các bên: bên cho thuê và bên thuê;

+ Nội dung phụ lục: Nêu rõ gia hạn Hợp đồng thuê từ ngày nào đến ngày nào. Sau thời gian này có tiếp tục gia hạn nữa hay không và cách thức thực hiện như thế nào;

+ Giá thuê trong thời hạn gia hạn này có thay đổi so với Hợp đồng chính hay không, nếu có thì phải nêu rõ trong Phục lục;

+ Điều khoản chung: Thời điểm có hiệu lực của Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà;

+ Các bên phải ghi rõ rằng các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Tham khảo mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà sau:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:_____________

Căn cứ theo Hợp đồng  thuê nhà số:[…] đã ký ngày […] tháng […] năm […] (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

– Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

 Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Cho thuê: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]

Đại diện bởi: […]                                                    Chức vụ: […]

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Thuê: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]

Đại diện bởi: […]                                                    Chức vụ: […]

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1.1.    Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày […] đến hết ngày […]. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2.   Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày […] đến […] là […] đồng/tháng.

Bằng chữ:[…]

1.3.     Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

Điều 2.     Điều khoản chung

2.1       Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2       Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.3       Phụ lục Hợp đồng này được lập thành […] bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ vào thỏa thuận hai bên. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ………………………………………………………..

Chúng tôi ký tên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên: ………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………….

Căn cứ theo Giấy CNQSH nhà ở và quyền sử dụng đất: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

BÊN THUÊ (Bên B):

Họ và tên:………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….…………….

Sau khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

1. Thời hạn thuê tính từ ngày ….. / ….. / ……… đến hết ngày ….. / ….. / ………. Sau thời hạn này, nếu Bên B muốn thuê tiếp, phải thông báo cho Bên A trễ nhất là ………….. ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê. Các bên có thể tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng này hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới.

2. Giá cho thuê là …………………………………………………………. trong thời gian từ ngày ….. / ….. / ……… đến ….. / ….. / ………

Điều 2. Các điều khoản thi hành

Phụ lục hợp đồng này phải đi kèm với Hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ………

Phụ lục hợp đồng này sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Giá trị pháp lý của các bản hợp đồng là như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc nội dung liên quan đến Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, Dịch vụ soan thảo hợp đồng. Hy vọng bài viết này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các thông tin cần thiết.

5/5 - (9 bình chọn)